Algemeen

De startnotitie actualisering Evenementenbeleid is besproken in de commissie Bestuur en de Gemeenteraad. Dit heeft geleid tot een aantal aanpassingen:
– De voorgestelde subsidie van € 100.00 voor een kwartiermaker voor het nieuwe evenement Fier is geschrapt
– Er komt een integraal beoordelingskader voor alle evenementen waaraan de gemeente bijdraagt; ook de Kerstmarkt en het Bloemencorso worden langs hetzelfde toetsingskader gelegd
– Er komt meer en expliciete aandacht voor duurzaamheid, natuur en dierenwelzijn.

De aangepaste startnotitie vind je hier

27 september jl. vond de thema avond over terrassenbeleid plaats.
Lees meer hier

Het huidige evenementenbeleid van Haarlem loopt af. Tijd dus voor vernieuwing. Het college van BenW heeft daarom de startnotitie Evenementenbeleid 2025-2028 vastgesteld. Hierin wordt voorgesteld om het huidige beleid te verlengen voor de jaren 2023 en 2024. In die periode wordt het evenementenbeleid en het subsidiekader voor 2025-2028 ontwikkeld. Daarin zal naast de financiering o.a. aandacht zijn voor samenwerking, duurzaamheid, inclusie, toegankelijkheid en geluidsbeleid.

Voor de tussenliggende jaren 2023 en 2024 worden subsidies geïndexeerd en incidenteel aangepast. Ook wordt nu al een eenmalige bijdrage verleend aan twee nieuwe evenementen die in Haarlem georganiseerd zullen worden: Pride en FIER Haarlem.

De startnotitie vind je onder punt 5 op https://gemeentebestuur-haarlem.notubiz.nl/vergadering/1148954

Jaarlijks vindt tussen 16 en 22 september de Europese mobiliteitsweek plaats

De Haarlemse politiek vindt dit een belangrijk issue en heeft in december 2019 hierover een motie ingediend.

Op 17 september heeft de Begijnebuurt aan deze motie gehoor gegeven. Men heeft geprobeerd om het Begijnhof autovrij te krijgen. Dat is niet helemaal gelukt. De gemeente wilde geen verkeersbesluit nemen. En dan is het lastig om de auto’s uit je buurt te krijgen.
Toch is het Begijnhof gedeeltelijk leeg gemaakt en heeft men plek kunnen maken voor een gezellig samenzijn.

Door de gemeente waren twee afzettingen verstrekt.

De buurt werd getrakteerd op een rondleiding door de Begijnbuurt die verzorgd werd door Het Gilde. Dat werd zeer gewaardeerd.

De middag werd afgesloten op het plein voor theater De Liefde met een borrel en een barbecue.

Het was een gezellig samenzijn en een mooie afsluiting van de zomervakantie.

Het is niet vanzelfsprekend om elke dag genoeg eten te hebben en een warme maaltijd te kunnen maken. Vanuit de diaconie van de Evangelisch-Lutherse kerk is er een voedselkastje geplaatst voor de kerk aan de Witte Herenstraat. Buurtbewoners en Haarlemmers die eten of toiletartikelen over hebben kunnen die hierin plaatsen. Mensen die geld tekortkomen kunnen hier iets uitpakken.
Diaconaal werker Gerjanne de Vries: ‘Houdbaar voedsel dat in gesloten verpakking zit en toiletartikelen zoals shampoo, tandpasta en maandverband zijn van harte welkom. Heb je iets over, zet het erin. Heb je iets nodig: pak het eruit.’

De Wijkraad Binnenstad Haarlem nodigt alle bewoners van de binnenstad uit voor een thema-avond over terrassen.

Datum: woensdag 27 september 2023
Tijd: 20:00 uur
Plaats: wijkcentrum Binnensteeds, Nieuwe Groenmarkt 20

Gastsprekers:

Pieter de Vries, teammanager Handhaving, Gemeente Haarlem
Rosa Scheper, coordinator Handhaving terrassen, Gemeente Haarlem
Viktor Walman, beleidsmedewerker Veiligheid en Handhaving, Gemeente Haarlem

Wilt u erbij zijn? Graag aanmelden op info@wijkraadbinnenstadhaarlem.nl
Tijdens de avond kunnen we niet op alle individuele vragen ingaan. Dus als u nu vragen heeft, wilt u deze dan mailen naar info@wijkraadbinnenstadhaarlem.nl.
We kunnen uw vraag dan meegeven aan de gastsprekers.
 
Agenda:

1. Welkom door Ria Tel, voorzitter wijkraad binnenstad
2. Inleiding door Tinka Nas, portefeuillehouder terrassen

Zij neemt u mee over het standpunt dat de wijkraad heeft ingenomen over de huidige terrassenbeleid en legt de huidige regels uit.

3. Gastsprekers aan het woord

Hoe wordt er nu gehandhaafd op de terrasregels
Waar lopen de handhavers tegenaan
Wat is de huidige stand van zaken mbt de uitvoering van de terrasregels.

Pauze

4. Plenair gedeelte

Discussie met de bewoners over terrassen
Ria Tel leidt de discussie tussen de bewoners en de gastsprekers.

5. Samenwerking

Hoe kunnen bewoners iets melden bij de gemeente zodat de problemen adequaat opgelost kunnen worden.
Hoe werken we samen?

6. Afsluiting

Informeel samenzijn onder het genot van een drankje en een hapje.

www.wijkraadbinnenstadhaarlem.nl
info@wijkraadbinnenstadhaarlem.nl

Op 29 augustus zal het college besluiten om het beleidskader voor de nieuw te vormen wijkplatforms voor inspraak aan de Haarlemmers voor te leggen. Het beleidskader dient ter vervanging van de verordening op de wijkraden.
De gemeente wil met wijkplatforms stimuleren dat actieve bewoners en andere partijen die zich inzetten voor de leefbaarheid van de wijk meer met elkaar in verbinding komen en ondersteund worden.
Wijkraad Binnenstad wil zich doorontwikkelen tot wijkplatform zodat de opgebouwde kennis en kunde, netwerken en communicatiekanalen behouden blijven voor het wijkplatform.

Het college stuurt haar besluit naar de commissie bestuur van 21 september. Zij zullen daar over debatteren. De zienswijze vanuit de commissie bestuur wordt meegenomen in de inspraak reactie.

Inspraakperiode is van 4 september tot 16 oktober.
Op 21 november zal het college n.a.v. de inspraak definitief een besluit nemen en zal dit voorleggen aan de Gemeenteraad.
Op 21 december zal de gemeenteraad definitief een besluit nemen.

www.wijkraadbinnenstadhaarlem.nl
info@wijkraadbinnenstadhaarlem.nl

Verdwenen bankje keert na 5 maanden weer terug.

Na jaren wordt er eindelijk gehandhaafd op de (nieuwe) terrasregels. Zo zien we dat de openbare ruimte, letterlijk en figuurlijk, weer openbaar wordt. Iets waarbij de bijbehorende voorzieningen niet uit het oog mogen worden verloren.

Want ook de openbare bankjes (voor zover ze er zijn) blijken ten prooi te kunnen vallen aan de uitdijende terrassen. Zo bleek op de Grote Markt een van de vier (!) bankjes, ter hoogte van Anne & Max, te zijn verdwenen. Tegelijkertijd was het terras van deze zaak fors uitgebreid.

Een vreemde zaak.
Enerzijds omdat zowel het coalitieakkoord (van het college) als het Convenant Binnenstad (van het CMG) benoemen dat openbare zitgelegenheden dienen te worden ’toegevoegd’ cq.’uitgebreid’, dus niet verminderd. Anderzijds omdat de nieuwe terrasregels vermelden dat een terras (alleen) is toegestaan als er er rekening wordt gehouden met het aanwezige straatmeubilair, dus niet andersom.

Oplettendheid en volharding heeft, na vijf maanden correspondentie tot aan de hoogste regionen, geleid tot terugplaatsing van het bankje. Maar wel merkwaardig, het (openbare) bankje staat nu te midden van een (commercieel) terras.

Nu rest nog de vraag wat prioriteit heeft, een bankje of terras? Hopelijk duurt het niet opnieuw vijf maanden voordat een oplettende burger deze eenvoudige vraag beantwoord ziet.

www.wijkraadbinnenstadhaarlem.nl
info@wijkraadbinnenstadhaarlem.nl

8 juli 2023

Terrassen in de binnenstad zijn leuk en gezellig. Maar zijn het er zo langzamerhand niet te veel? Er moet ook nog ruimte zijn voor voetgangers en fietsers. In april 2023 zijn door de gemeenteraad nieuwe terrasregels opgesteld en de wijkraad Binnenstad heeft erop aangedrongen dat die ook nageleefd en gehandhaafd worden. Het is nu begin juli en het lijkt erop dat de handhaving is gestart. Enkele knellende situaties zijn al opgelost.

Kruisstraat op 12 juni en op 4 juli: voetgangers hebben weer ruimte

De wijkraad wil benadrukken dat zij zeker niet tegen terrassen zijn. Terrassen geven de stad een gezellig aanzien. Echter er moet een betere balans komen tussen het aantal én de grootte van de terrassen. Nu de coronapandemie voorbij is moeten de terrassen weer terug naar hun oorspronkelijke afmeting. Dat vinden ondernemers moeilijk; ze hebben immers investeringen gedaan in veel terrasmeubilair.
Terrassen nemen openbare ruimte in. Dat geldt als ze vol zitten met mensen maar ook als ze leeg zijn – wat vaak het geval is- en als het meubilair na sluitingstijd op straat blijft staan. Hoeveel terrasruimte heeft Haarlem nodig? Moeten we hier niet eens serieus over nadenken? En wat te denken van alle semi-overdekte dichte terrassen die in de winter verwarmd worden door terrasverwarmers? Is dat verantwoord in deze tijd?

Op 22 juni heeft de wijkraad ingesproken bij de commissie beheer. De tekst van onze bijdrage is inspreeknotitie te vinden. Samengevat hebben wij het volgende naar voren gebracht:
-Er zijn in april nieuwe terrasregels door de gemeente vastgesteld;
-Deze regels zijn tot stand gekomen nadat de horeca, de wijkraad en andere belanghebbenden zijn gehoord;
-De burgemeester heeft toegezegd dat de nieuwe regels gehandhaafd zouden worden;
-De wijkraad heeft geconstateerd dat dit tot nu toe nog niet is gebeurd;
-Nog steeds zijn er eilandterrassen waar voetgangers tussendoor moeten laveren;
-Nog steeds is er te weinig loopruimte langs diverse terrassen waardoor voetgangers op de rijbaan of het fietspad moeten gaan lopen;
-Nog steeds ontstaan hierdoor gevaarlijke situaties omdat snelle en gewone fietsers de wandelaars moeten ontwijken.

Na onze inspreeknotitie werden er door enkele commissieleden nog vragen gesteld:
– Zitten er horecamensen in de wijkraad binnenstad?
Nee, de wijkraad binnenstad bestaat uit bewoners van de binnenstad en behartigt de belangen van de bewoners. Ondernemers die zelf in de binnenstad wonen, zijn natuurlijk welkom in de vergaderingen en zij komen ook af en toe.
– Is er overleg tussen wijkraad en horecakoepel over overlast?
De wijkraad en de horeca (KHN afdeling Haarlem) nemen deel aan tenminste twee overlegorganen, nl het Operationeel Overleg Centrum (OOC) en de Centrum Management Groep (CMG). Daar wordt de terrassenproblematiek en de overlast regelmatig besproken. Helaas laat KHN al maanden verstek gaan in deze overleggen. In de laatste vergadering van de CMG meldde de vertegenwoordiger van de cultuursector dat bij voorbeeld de Schuur en de Philharmonie ook veel last hebben van de grote terrassen. Vrachtwagens met podiumstukken of instrumenten kunnen er niet door, omdat de terrassen zelfs tijdens de venstertijden (06-11 uur) blijven staan.
– Is er overleg tussen individuele omwonenden en horeca over overlast?
De ervaringen van omwonenden met overlast gevende horeca is niet altijd positief. Een gesprek leidt vroeg of laat meestal tot deze opmerkingen van de kant van de horecaondernemer: (1) ik betaal ervoor en (2) als je er niet tegen kan moet je niet in de binnenstad gaan wonen (3) ik wacht de handhaving wel af!
– Heeft de wijkraad ook contact met de mensen die het juist leuk vinden dat er veel terrassen en horeca in de binnenstad zijn?
Bij onze inspreeknotitie zijn foto’s gevoegd die aan duidelijkheid niets te wensen overlaten. Een onbegaanbare Zijlstraat, een onder afval bedolven Lennart Nijghmonument dat nauwelijks nog als kunstwerk te herkennen is. Bij ons heeft zich niemand gemeld, die dat leuk vindt.


Zijlstraat op 20 juni: zigzaggen over de stoep

Nu de terrasregels duidelijk zijn en ze gehandhaafd gaan worden, zien wij de zomer van 2023 met vertrouwen tegemoet. Als wijkraad blijven wij pleiten voor een levendige maar ook leefbare binnenstad. De binnenstad is er voor iedereen.

Wijkraad Binnenstad Haarlem

www.wijkraadbinnenstadhaarlem.nl
info@wijkraadbinnenstadhaarlem.nl