Algemeen

Bomen verdienen bijzondere aandacht en bescherming in de stedelijke omgeving. Ze zijn belangrijk voor de beleving en de leefbaarheid, voor ecologie, klimaat en klimaatadaptatie.

Heeft u 1 of meerdere monumentale bomen in uw bezit? Deze kunt u deze laten registreren op de lijst van monumentale bomen. Het registratieverzoek doet u schriftelijk. De boomspecialist beoordeelt uw boom kosteloos. Binnen 2 maanden krijgt een toe- of afwijzing.

Voorwaarden zijn de boom is: minimaal 80 jaar oud, van belang door zijn leeftijd, functie(s) of zeldzaamheid, in goede staat. De boom is niet binnen de komende 10 jaar volledig vervallen.

De monumentale status van de boom is overdraagbaar aan de nieuwe eigenaren van het huis bij verkoop. De gemeente kan een uitzondering maken op de leeftijdsgrens voor bijvoorbeeld een herdenkingsboom of een boom van een bijzondere soort. De boomspecialist komt uw boom gratis beoordelen. De staat van uw boom wordt opgenomen en u krijgt onderhoudsadvies.

De gemeente heeft een Lijst van Beschermwaardige Houtopstanden. Op deze lijst staan de gemeentelijke waardevolle en monumentale bomen en monumentale bomen van andere eigenaren. Ook zijn de bomen die voorkomen in het landelijk register van monumentale bomen van de Bomenstichting opgenomen.

Om meer gemeente bomen te beschermen is de lijst voorlopig uitgebreid met de gemeente bomen ouder dan 50 jaar beter. Als de selectiecriteria zijn beschreven en de bomen in 2020 zijn beoordeeld zal een nieuwe lijst Beschermwaardige Houtopstanden 2020 aan de raad worden  voorgelegd en besproken in de Raad. Ook uw boom kan op die lijst komen.

Meldt bomen ouder dan 80 jaar aan met het Registratieformulier ‘Particuliere Monumentale bomen Haarlem’  https://www.haarlem.nl/monumentale-bomen/

Meldt bomen ouder dan 50 jaar aan bij http://www.haarlemsebomenridders.nl/ghost-bomen/

De Bomenridders gaan bij de gemeente bepleiten dat ook jongere particuliere bomen worden beschermd.

De afgelopen maanden werkten gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland door aan een plan voor de toekomst voor het stationsgebied.

Het station van Haarlem moet ook in de toekomst goed bereikbaar blijven en tegelijkertijd een veilige, mooie en sfeervolle toegang van onze stad zijn.

Hoe dat in de toekomst past, is een puzzel. Die maken we samen met jullie, de gebruikers van het gebied.

Er is veel informatie opgehaald in de stad en dit is uitgewerkt in ambities voor het stationsgebied en mogelijkheden voor de openbare ruimte en het vastgoed op het Stationsplein.

Jouw mening

We zijn benieuwd naar jouw mening over de ambities en mogelijkheden voor het stationsgebied. Je kunt deze inzien op haarlem.nl/stationsgebiedforum.

Hier kun je reageren en laten weten of je vindt dat we op de goede weg zitten. Uit de reacties halen de stedenbouwkundigen van gemeente Haarlem inspiratie om de concept toekomstvisie voor het stationsgebied af te ronden.

Beste bewoner(s),

In het najaar van 2020 gaat uw wijk over op omgekeerd inzamelen. Dit houdt in dat er meer mogelijkheden komen om uw afval gescheiden aan te bieden. Er komen in uw wijk extra containers voor papier/karton, PBD (plastic verpakkingen, blik, drinkpakken), gft en etensresten.

Online Informatiepunt

Vanwege de corona-maatregelen organiseren wij geen informatiebijeenkomsten  voor bewoners. In plaats daarvan kunt u de conceptlocatieplannen vanaf 15 t/m 19 juni aanstaande online bekijken via www.wijscheidenafval.nl. Op deze pagina kiest u dan voor de optie ‘Informatie Haarlem’. Daar vindt u vanaf 15  juni aanstaande een link onder ‘online informatiepunt containerlocaties’ naar de conceptlocaties van de nieuwe containers in uw wijk.

Naast het bekijken van de locatieoverzichten vindt u hier ook de optie om via een e-mailformulier ons uw vragen te stellen of ons een terugbelverzoek te sturen. Wilt u direct met ons chatten, dan kan dat op maandag 15 juni aanstaande tussen 16.00 en 20.00 uur. Linksonder de pagina is dan een rode ronde button te zien, waarop u kunt klikken waarna wij met u in gesprek gaan via chat.

Papieren locatieoverzicht

Als u toch liever een locatieoverzicht op papier ontvangt, neemt u dan telefonisch contact op met onze klantenservice. Wij zorgen er dan voor dat u een afbeelding ontvangt van de nieuwe containers die horen bij uw adres.

Vragenformulier en een enquête over gft-afval

Ook kunt u uw vragen of opmerkingen schriftelijk aan ons stellen. Daarvoor kunt u het vragenformulier invullen dat wij als bijlage hebben toegevoegd. Op dit formulier stellen wij u ook een aantal vragen over gft-afval. Als u deze vragen in ieder geval wilt beantwoorden en aan ons wilt retourneren, dan waarderen wij dat zeer. Voor het retourneren kunt u bijgevoegde envelop gebruiken. Een postzegel is dan niet nodig.

Heeft u nog vragen?

Kijk op www.wijscheidenafval.nl of bel op werkdagen met de Klantenservice van Spaarnelanden via tel. 023-75 17 200 (tussen 8.00 en 16.30 uur).

Ook in deze tijd zien we hoe innovatief Haarlemmers zijn en hoeveel goede ideeën er in de stad leven. We vinden het belangrijk om initiatiefnemers ook nu een podium te bieden om hun initiatieven te presenteren en hen in contact te brengen met mensen die hen verder kunnen helpen.

Daarom organiseren we op maandag 22 juni een online editie van het Initiatievencafé. Iedereen is tussen 17.00 en 18.30 uur welkom om online te pitchen, advies te geven en zichzelf te laten inspireren.

Deze keer krijgen alle initiatiefnemers die mogen pitchen advertentieruimte in het Haarlems Weekblad, als extra platform voor hun initiatief. Ook zorgen we weer voor een breed publiek bestaande uit o.a. ondernemers, ambtenaren, wijkraden en de Rabobank.

Het Initiatievencafé

Tijdens het Initiatievencafé pitchen Haarlemmers hun idee. Zij vertellen hoe zij Haarlem een fijnere plek willen maken om te wonen, werken of verblijven en welke hulpvraag ze hiervoor hebben. De aanwezigen kunnen luisteren, inspiratie opdoen en/of initiatiefnemers helpen met hun vraag. Het doel is initiatiefnemers, de gemeente, maatschappelijke organisaties en ondernemers bij elkaar brengen. Zo wil de gemeente betrokken Haarlemmers op weg helpen met de realisatie van nog meer mooie initiatieven in Haarlem.

De pitches vinden 22 juni online plaats, via Microsoft Teams, publiek kan meeluisteren. Ook kan iedereen live vragen stellen of hulp aanbieden aan de pitchers. 

Aanmelden

Een initiatief pitchen of luisteren naar de pitchers? Iedereen kan zich gratis aanmelden door een e-mail te sturen naar initiatief@haarlem.nl. Aanmelden voor het pitchen kan t/m 14 juni.

Aanmelden om te luisteren kan tot en met zondag 21 juni. U ontvangt dan een bevestigingsmail met daarin een link naar de online bijeenkomst op Microsoft Teams. Omdat het Initiatievencafé online is, kunt u alleen meeluisteren als u zich van tevoren aanmeldt.

Iedereen die een pitch wil doen tijdens het Initiatievencafé mag gratis deelnemen aan de online training Pitchen met Passie door Paul Bierman. Deze training staat gepland op 15 juni tussen 15.00 en 18.00 uur.

Wat: Initiatievencafé Online Wanneer: Maandag 22 juni 2020 Hoe laat: Van 17.00 tot 18.30 uur

Hoe meekijken: Via Microsoft Teams, als u zich aanmeldt ontvangt u een link waarmee u toegang kunt krijgen tot het Initiatievencafé

Aanmelden: initiatief@haarlem.nl

Graag informeer ik u over de stand van zaken van de Omgevingsvisie. Zoals vele andere onderwerpen moest ook hier gezocht worden naar een alternatieve aanpak nu fysieke bijeenkomsten voorlopig niet meer kunnen doorgaan. Zo hadden velen van u zich al aangemeld voor het Stadssymposium dat op 30 maart jl. zou worden georganiseerd naar aanleiding van de Omgevingsvisie maar helaas niet heeft kunnen plaatsvinden.

Het projectteam heeft wel kunnen doorwerken aan toekomstvarianten voor de stad. Alvorens deze breder neer te leggen willen we Haarlemmers die actief zijn (vrijwillig of professioneel) op het gebied van ruimtelijke ordening, duurzaamheid, mobiliteit etc.  betrekken bij het aanscherpen van de varianten. Dat willen we doen in de week van 18-22/25-29 mei. Een oproep daarvoor wordt op de verschillende kanalen van de gemeente Haarlem geplaatst.

We hopen dan eind juni het resultaat daarvan bij de stad te toetsen en het gesprek over de inhoud in breder verband aan te gaan. In welke vorm moet nader worden bepaald afhankelijk van richtlijnen in het kader van corona.

Mocht u vragen hebben? Mail dan naar omgevingswet@haarlem.nl

Het Haarlemse gemeentebestuur heeft besloten wijzigingen in het maaibeheer van gemeentelijke gazons aan te brengen. Kort gezegd, gaat het om het invoeren van bloemrijk (lang) gras op plaatsen, waar nu kort gemaaid gazongras staat. Er zijn twee redenen voor.

Allereerst wil het gemeentebestuur meer natuur in de stad brengen. Bloemrijk gras biedt meer voedsel (o.a. nectar) aan tal van insecten, waaronder bijen en vlinders. Bovendien vinden insecten meer beschutting in bloemrijke kruiden. Ze planten zich er voort en leggen hun eitjes. Als daaruit larven komen voeden die zich weer met blad van de planten. Deze larven zijn op hun beurt weer voedsel voor vogels. Er blijven voldoende larven over om uit te groeien tot volwassen insecten die zich weer kunnen vermeerderen. Bloemrijk gras zorgt voor meer verscheidenheid aan soorten, wat we biodiversiteit noemen.

Ten tweede heeft het stadsbestuur in 2019 gekozen voor een bezuinigingsmaatregel op het maaibeheer. Uit de mogelijkheden waarbij bovendien meer natuur te verwachten is, is de bovengenoemde oplossing gekozen: binnen het areaal kort gemaaid gazon, bloemrijk lang gras laten ontstaan. Omdat dat niet meteen uit zichzelf ontstaat, helpen we de natuur op die plaatsen een beetje met het inzaaien van een geschikt kruidenmengsel van bloeiende planten. Om die kruiden een blijvende plek te bieden moeten we de bodem verschralen. Dat doen we door twee keer per jaar te maaien en het maaisel af te voeren.

U kunt hier het besluit nalezen.

Daarmee verandert wel het beeld en misschien ook de gebruikswaarde op de stukken gras die we laten doorgroeien. Langs paden laten we kort gazon intact, zodat de huisdieren ook uit gelaten kunnen worden. Op monumentale gazons en plaatsen waar veel wordt gespeeld en gepicknickt, houden we zo veel mogelijk kort gazon. Soms is het goed mogelijk, wanneer een gebruiksplek nu lang gras krijgt, een dichtbij liggend gazon te gebruiken voor picknicken en spelen.

Nog geen definitieve keuze.

De keuze voor plekken met bloemrijk lang gras die we nu hebben gemaakt is niet definitief, maar voor dit lopende jaar. U kunt de veranderingen zien in het besluit, zoals boven genoemd; u kunt ook in één oogopslag de veranderingen op een handzame kaart ‘aangepast maaibeleid ‘zien. Als u op de kaart inzoomt op Haarlem ziet u twee kleuren:

oranje: laat maaien gazons, voor vroegbloeiende bloemen en stinsenplanten en afvoeren maaisel eerste sneden;

bruin: om te vormen gazon naar bloemrijk hoog gras; 2x /jaar maaien en afvoeren maaisel.

Bovendien kunt u, als u vragen hebt ook nog rustig lezen (FAQ) wat er achter de veranderingen zit. Mocht u aanvullende vragen hebben, dan verzoek ik u die schriftelijk te stellen aan: sandela@haarlem.nl.

Als u het niet eens bent met de keuzen binnen uw wijkgebied, vragen we u dat aan te geven, en graag waarom niet en dan of u een ander perceel wel geschikt vindt.

Sjoerd Andela,

Stadsecoloog.

Door de maatregelen tegen het coronavirus kan het zijn dat u minder inkomsten heeft en rekeningen niet op tijd kan betalen.
Heeft u zorgen over geld? De gemeente kan u op verschillende manieren helpen. Wilt u eerst met iemand praten over wat het beste bij u past. Dan kunt u bij het Sociaal Wijkteam in uw buurt of wijk een gesprek aanvragen met een consulent. U kunt ook een afspraak maken bij team schulddienstverlening van de gemeente.

Voor mensen met een laag inkomen heeft de gemeente de HaarlemPas. Deze HaarlemPas biedt verschillende voordelen, zoals bijvoorbeeld een gratis abonnement op de bibliotheken en toegang tot de Haarlemse musea. Ook kunt u met de HaarlemPas eenvoudig minimaregelingen aanvragen. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor deze regelingen. Kijk dan op www.haarlem.nl/laaginkomen

Ondernemers die door de maatregelen tegen het coronavirus financieel ondersteuning nodig hebben kunnen een beroep doen op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) voor levensonderhoud en/of bedrijfskrediet. Deze regeling biedt voor maximaal drie maanden aanvullende inkomensondersteuning tot het sociaal minimum. Het bedrijfskrediet biedt u de mogelijkheid om uw liquiditeitsprobleem, tot een bedrag van maximaal E 10.157, op te lossen. U kunt de Tozo aanvragen via www.haarlem.nl/tijdelijke-ondersteuning-voor-zelfstandig-ondernemers-tozo/.
Aarzel niet als u geldzorgen heeft. Als u tijdig aan de bel trekt, voorkomt u schulden.

Beste medebewoners van de binnenstad Haarlem

Vanwege de uitbraak van het coronavirus en de daarmee verbonden richtlijnen van de overheid en het RIVM  hebben wij besloten om alle openbare bijeenkomsten van de wijkraad te annuleren tot ten minste 1 september 2020. De vergaderingen in mei en juni worden digitale video bijeenkomsten, de thema-avond in juni en de BBQ gaan dit jaar helaas niet door. Na de zomervakantie gaan wij bekijken of de vergaderingen van september tot december als fysieke bijeenkomsten kunnen doorgaan.

Omdat de jaarvergadering in april niet kon doorgaan zullen wij binnenkort een verslag over 2019 op de website plaatsen zodat u kunt zien wat er in 2019 is gebeurd.

Wij zullen in de maand mei een flyer verspreiden in onze wijk met informatie over hoe u ons kunt bereiken en hoe u aanwezig kunt zijn op digitale vergaderingen. Ook zullen wij met enige regelmaat een digitale nieuwsbrief sturen. U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief op onze website.

Blijf gezond en let goed op elkaar.

Namens de wijkraad binnenstad Haarlem

Martin Favié, voorzitter

Beste bewoners van de binnenstad van Haarlem

Momenteel ben ik bezig met afstuderen van de studie Communication, Health and Life Sciences aan de Wageningen Universiteit. Dit doe ik bij Antea Group, hier ben ik bezig met een onderzoek naar hoe de openbare leefomgeving samenhangt met gezondheid en welbevinden van de bewoners van die omgeving. Voorbeelden hiervan zijn geluidsoverlast, mooie parken of goede fietspaden. Dit is vooral in stedelijk gebied erg relevant, hoe blijven mensen gezond en gelukkig in een stad die steeds verder groeit?

Het betrekken van de bewoners hierbij is erg belangrijk, zij weten namelijk precies waar de knelpunten liggen en wat zij belangrijk vinden om te veranderen. De input van de bewoners zou ik graag verzamelen via een enquête. Ik wil de bewoners van de binnenstad dan ook vragen om deze enquête in te vullen.

De enquête is inmiddels gesloten.

Met vriendelijke groeten,

Anouk van Duinkerken

In deze moeilijke tijd tonen veel Haarlemmers compassie met hun stadgenoten. Talrijke initiatieven worden ontwikkeld om medebewoners te ondersteunen en overeind te houden. Met telefooncirkels, boodschappenservices, koken voor alleenstaande ouderen en het organiseren van balkondisco’s helpen Haarlemmers elkaar deze periode door. De gemeente wil initiatiefnemers, die deze activiteiten belangeloos uitvoeren, graag snel een financieel steuntje in de rug geven.

Voor meer informatie: klink hier