Algemeen

Gezien de ontwikkelingen rondom het Coronavirus gaat de wijkraadvergadering van 25 maart niet door. Enerzijds vanwege de vernieuwde richtlijnen die nu van kracht zijn, maar ook vanwege de zorg over de mogelijke gezondheidsrisico´s van een dergelijke bijeenkomst.

We gaan er voorlopig van uit dat de jaarvergadering op 22 april wel doorgaat. Mocht door de richtlijnen van het RIVM dat ook niet mogelijk zijn, dan zullen wij u tijdig informeren.

Wijkraad binnenstad Haarlem

Een goed idee voor Haarlem, maar weet u niet zo goed hoe u dit verder kunt brengen? Of bent u nieuwsgierig naar de initiatieven, kansrijke ideeën en wilt u uw netwerk vergroten? Kom dan op maandag 9 maart tussen 17.00 en 19.00 uur naar het Initiatievencafé in het café op het Slachthuisterrein. 

Tijdens het Initiatievencafé pitchen startende en gevorderde initiatiefnemers hun idee om Haarlem nog mooier, duurzamer, socialer en aangenamer te maken. Daarbij vragen ze ook hulp aan de zaal om hun initiatief verder te brengen. Bezoekers van het Initiatievencafé kunnen luisteren, inspiratie opdoen en netwerken en de initiatiefnemers een zetje geven. 

Haarlemmers met een idee verder helpen Met het Initiatievencafé wil de gemeente initiatiefnemers, maatschappelijke organisaties en ondernemers bij elkaar brengen, om elkaar te leren kennen en in gesprek te gaan. Zo wil de gemeente betrokken Haarlemmers aan elkaar verbinden en laten samenwerken. Op www.haarlem.nl/initiatieven-van-bewoners-en-hun-verhaal staan voorbeelden van Haarlemse initiatieven. 

Aanmelden Aanmelden is gratis en doet u door een e-mail te sturen naar initiatief@haarlem.nl. 

Pitchers kunnen zich aanmelden t/m 23 februari en krijgen de training aangeboden‘ Pitchen met Passie’ door Paul Bierman. Deze training staat gepland op woensdag 26 februari tussen15.00 en 18.00 uur. 

Op dit moment is er sprake van ernstige overlast voor omwonenden van uitgaansgelegenheden op een aantal plekken in het centrum. Onder andere het zich ophouden buiten de horecagelegenheden door het rookverbod binnen en de daarbij behorende geluidsoverlast van mensen die dronken en/of onder invloed van andere verdovende middelen zijn, geeft extra overlast. Het explosieve gebruik van middelen als cocaïne en amfetamine is hierbij een belangrijke factor en dient niet onderschat te worden.

Met name de situatie in de Smedestraat en omliggende stegen is op dit moment niet acceptabel. Er vindt vooral in het weekend een ernstige verstoring plaats van de openbare orde. Op 28-11-2019 heeft, zoals vermeld in de informatienota van het college onder nummer 2020/53640, een gesprek plaatsgevonden tussen de burgemeester en 27 bewoners van de Smedestraat, Morinnesteeg, Noorder Schoolsteeg en Zuider Schoolsteeg. In voornoemde notitie is een wel heel beknopte beschrijving gegeven van zaken die in het gesprek aan de orde kwamen. Een kleine opsomming van de overlast zoals door de bewoners aangegeven:

 • Veel lawaai, zowel van de uitgaanders als van de geluidsinstallaties van kroegen en dancings. Met name het pompende geluid van lage bassen worden door vele bewoners als hinderlijk ervaren. Veel bewoners slapen met oordoppen in maar die helpen niet voor iedereen. Sommige bewoners kunnen in het weekend niet slapen en komen op maandagochtend niet uitgerust op hun werk;
 • Sommige gelegenheden zijn best wel goed geïsoleerd, maar door het veelvuldig opengaan van de deuren dan wel open blijven van de deuren (onachtzaamheid) voor binnenkomers en verlaters komt het lawaai toch naar buiten; 
 • Urineren (o.a. tegen voordeuren), poepen, zich voortplanten (condooms in de fietsmandjes), kotsen (o.a. bij de voordeuren);
 • Dronken uitgaanders zittend op de vensterbanken;
 • Het gebruiken van drugs op straat;
 • Vechtpartijen;
 • Ontgroeningen van hogeschool In-Holland

Aanspreken van bezoekers op hun gedrag door bewoners kan gevaarlijke situaties opleveren (drugsgebruik). Bewoners voelen zich niet meer veilig in hun eigen straat. 

Doordat momenteel in het weekend  de Smedestraat  wordt afgesloten met dranghekken om de situatie aldaar min of meer beheersbaar te houden, maakt dit van deze straat in de beleving van de bezoekers een soort festivalterrein en zij gaan zich daar dan ook naar gedragen. De straat is van hen.

Naar mening van de wijkraad dient een uitgangspunt voor aanpassen van bestaande wet- en regelgeving te zijn dat de overlast voor bewoners wordt verminderd.

In de factsheet van het Centrum Veilig en Gezond Uitgaan wordt duidelijk aangegeven dat alleen het vrijgeven van de openingstijden NIET leidt tot vermindering van de overlast. In deze factsheet worden een aantal mogelijkheden beschreven die WEL kunnen leiden tot minder overlast.

De horecaondernemers doen zelf te weinig om de overlast van hun klanten/gasten in de openbare ruimte te verminderen. In het verleden hebben SUS-teams die mede door de horeca gefinancierd werden goed gewerkt.  Het kan niet zo zijn dat de lusten voor de horecaondernemers zijn en de lasten voor de bewoners.

Ook het feit dat er bij politie en handhaving door personeelsgebrek, beperkte budgetten en het stellen van andere prioriteiten geen grotere inzet door hen mogelijk is, dient meegenomen te worden in deze kwestie. Er moet meer balans komen tussen de belangen van de bewoners en van de ondernemers. Deze slaan nu te ver door in het voordeel van de ondernemers. Zij gaan aan het eind van de nacht naar huis en kunnen de volgende dag rond de middag weer opstaan. Bewoners moeten om 7 uur weer naar hun werk.  

Wijkraad Binnenstad verzoekt de commissie dan ook de openingstijden van de horeca alleen vrij te geven als het mogelijk blijkt de situatie in de binnenstad beheersbaar te houden. Dit houdt in dat als er niet steviger ingezet kan worden op politie en handhaving en er niet vanuit de horeca zelf een bijdrage geleverd gaat worden (SUS-teams), wij tegen de vrije sluitingstijden zijn. Daarbij dient de huidige reeds bestaande overlast voor de omwonenden in overleg met de horeca stevig aangepakt te worden.

Wij willen als wijkraad dan ook vooral benadrukken dat de horecaondernemers zelf verantwoordelijkheid dienen te nemen en zich niet meer moeten verschuilen achter een argument als: “wij zijn niet verantwoordelijk voor wat zich op straat afspeelt”.

 • De horeca dient vergaande maatregelen te nemen die de geluidsoverlast tegengaan (isolatie, geluidssluis bij entree) zoals in feite al door de wet is bepaald (zie bijlage handhavingsstrategie zoals die door de gemeente Amsterdam wordt gehanteerd;
 • Er dient een door de horeca gezamenlijk gefinancierd team te komen dat de mensen op straat in de gaten houdt en hen aanspreekt in geval van wangedrag;
 • Buiten deze maatregelen dient in een periodiek overleg, zoals bijv. het periodieke dak- en thuislozenoverleg, met gemeente, omwonenden en vertegenwoordigers van de horeca  geëvalueerd te worden in hoeverre de situatie zich verbetert. Als dit niet het geval is moeten er sanctionerende maatregelen genomen kunnen worden (boetes, dwangsommen, periodiek intrekken exploitatievergunning enz.)

Heeft u ze al zien hangen; de nieuwe posters voor een toegankelijke stoep? Daarmee vragen de ambassadeurs van de toegankelijke stad aandacht voor een stoep die voor iedereen toegankelijk is. Ook voor mensen met een rollator, rolstoel, taststok of kinderwagen.

Veel mensen staan er niet bij stil, maar een onhandig geparkeerde fiets of een overhangende struik kan het lastig maken voor mensen met een beperking of bijvoorbeeld een kinderwagen om erlangs te kunnen. Om daar aandacht voor te vragen is de deurhanger bedacht. Die kunt u ophangen aan bijvoorbeeld een fiets of struik die in de weg staat. Een vriendelijk bedoelde actie, om mede-Haarlemmers bewust te maken van het belang van een toegankelijke stoep.

Wilt u ook meehelpen de stoep toegankelijker te maken? Haal dan bij u in de buurt een stapeltje deurhangers op en help mee! Er zijn al 15 plekken in Haarlem waar u deurhangers kunt ophalen; bij mensen of organisaties die zich actief inzetten voor de verspreiding van de deurhanger.  Daar kunt u ook posters ophalen die u, ter ondersteuning van de actie, achter u raam kan hanger.
Voor meer informatie en adressen waar u de deurhanger kunt ophalen, zie:
 https://ambassadeurstoegankelijkestad.nl/contact/

Mensen die naar de Haarlemse binnenstad gaan en een rolstoel nodig hebben kunnen deze lenen. Een rolstoel is vaak wendbaarder en kleiner dan een scootmobiel dus je kunt er makkelijker de winkels mee in. Mensen kunnen zich hiervoor melden bij de gratis rolstoeluitleen in de fietsenstalling aan de Smedestraat. De uitleen zit in de fietsenstalling om een praktische reden: daar is een beheerder aanwezig die de rolstoel kan uitgeven.

Hoe werkt de rolstoeluitleen?
De rolstoeluitleen is bedoeld voor bewoners van Haarlem die de binnenstad bezoeken én voor bezoekers van buiten Haarlem. De rolstoel kan gratis geleend worden. Wel wordt er gevraagd om als borg een ander hulpmiddel achter te laten, zoals een scootmobiel, of een bedrag van €50,- contant. De rolstoel kan worden geleend tijdens de openingstijden van de fietsenstalling. Zie voor meer informatie en openingstijden: www.haarlem.nl/fietsenstallingen

Gehandicapten in bezit van een gehandicaptenparkeerkaart kunnen met hun auto het autoluw centrum in.  Meer info daarover ziehttps://www.haarlem.nl/autoluwe-binnenstad/

De rolstoeluitleen is gestart als pilot in 2018, het Jaar van de Toegankelijkheid. Het is een initiatief van gemeente Haarlem, Spaarnelanden, Paswerk, het Hulpmiddelencentrum en het Rode Kruis Haarlem. De betrokken organisaties hebben besloten de rolstoeluitleen in 2020 voort te zetten als vaste voorziening.

Meedoen in de samenleving

Samenleven is samen doen, samen wonen en samen ontspannen. Meedoen in de samenleving kan een opstap zijn naar (vrijwilligers)werk. Dit kan op allerlei manieren. In je buurt, in een vereniging of bij een organisatie. Meedoen biedt veel voordelen.  Voor jezelf en voor de samenleving. Denk eens aan andere mensen leren kennen, nieuwe ideeën kunnen ontwikkelen en nieuwe energie krijgen.

Wat kunt u vinden op de Participatiemarkt?

Er is in de regio Zuid-Kennemerland veel aanbod van activiteiten. Dit laten we zien op deze markt. Zowel aan de inwoners van deze regio als aan elkaar als organisaties.

Op de Participatiemarkt staan verschillende kramen. Hier krijgt u informatie over:

 • Activiteiten in de wijken
 • Dagbesteding
 • Vrijwilligerswerk
 • Opleiding & cursussen
 • Werkstages
 • Werk

Heeft u vragen aan of wil u meer weten over een van de organisaties die meedoen? U vindt bij elke kraam een medewerker van de organisatie die uw vragen kan beantwoorden.

Voor wie is de Participatiemarkt?

Woon je in de gemeenten Haarlem, Zandvoort, Heemstede of Bloemendaal? Ben je nog niet met pensioen en wil je (weer) aan de slag? Kom dan naar deze markt.

Waar en wanneer?

 • Woensdag 8 april 2020
 • Tussen 11.00 en 15.00 uur
 • Bibliotheek Haarlem Schalkwijk. Adres: Fie Carelsenplein 2.
 • Toegang is gratis

Meer informatie : https://www.participatiemarkthaarlem.nl/

De Wijkraad Binnenstad vertegenwoordigt de stem van de binnenstadbewoners. De wijk beslaat een groot deel van het historische centrum. Op deze kaart is te zien om welk gebied het gaat.

Met zo’n 3500 huisadressen en 7000 bewoners is het één van de grootste wijken van de Spaarnestad. Een wijk ook met een heel gevarieerd karakter. Door het grote aantal winkels, uitgaansgelegenheden, bezienswaardigheden en evenementen trekt het stadshart vele bezoekers uit binnen- en buitenland. Wij zijn er dan ook trots op dat we de bewoners van dit mooiste stukje Haarlem mogen vertegenwoordigen.

De wijkraad zet zich in voor de belangen van de bewoners, voor een leefbare en schone woonomgeving, met zo min mogelijk overlast. De wijkraad overlegt met gemeente, raadsleden, wethouders en andere partijen die impact hebben op wat er in de binnenstad gebeurt. Op die manier denken we mee, komen zelf met initiatieven en brengen we de zorgen en ideeën die u bij ons neerlegt onder de aandacht.

De wijkraad binnenstad Haarlem is op zoek naar nieuwe leden om het team van de wijkraad te versterken.

Wij bieden

 • een goede samenwerking in een gezellige sfeer
 • je hoort als eerste alles over de ontwikkelingen in de binnenstad van Haarlem                                   

Meer informatie ?
Mail naar Martin Favié, voorzitter wijkraad binnenstad.

Het Magdalenaklooster heeft een nieuwe bestemming gekregen. Kunstenaarscollectief Horizonverticaal huurt per oktober deze gloednieuwe culturele broedplaats van de gemeente Haarlem.

Het prachtige pand is opgeknapt en de gevelstenen zijn gerestaureerd. Van binnen zijn wij druk bezig om een expositieruimte te realiseren en wij verwachten in april 2020 onze eerste tentoonstelling te openen. Deze eerste openstelling van het gebouw is vooral een sneak preview en kennismaking.

U bent van harte uitgenodigd om een kijkje te komen nemen op zaterdag 30 november om 13.30. Vanaf 16.00 start het officiële programma met de wethouders. Gezien de alom aanwezigen nieuwsgierigheid verwachten we een gezellige drukte.

De gemeente Haarlem wil in 2040 van het aardgas af. Dat is een complexe operatie, die de komende jaren stapsgewijs zal worden uitgevoerd. De eerste verkennende gesprekken zijn gestart. En ondertussen rollen de nieuwe ontwikkelingen over elkaar heen. In Noord-Nederland wordt een Hydrogen Valley gebouwd, waarmee Friesland, Groningen en Drenthe de ‘waterstofkoplopers’ van Europa worden. Tata Steel in IJmuiden zet ook vol in op CO2-vrije productie met waterstof en in Haarlem worden allerlei alternatieven onderzocht: zonnepanelen, waterstof, geothermie, riothermie enzovoort.

In samenwerking met de Haarlemse centrumwijkraden organiseert de Pletterij een debatavond over dit onderwerp waar iedereen de gevolgen van gaat ondervinden. Hoe voer je het goed uit? Wat is het beste alternatief voor gas? Wat gaat het gemeente en bewoners kosten?

Drie deskundigen op dit terrein zullen een inleiding geven over de vragen die leven bij deze voorgenomen energietransitie:

Sam de Guchteneire

Lid van het duurzaamheidsteam van de gemeente Haarlem geeft informatie hoe de gemeente denkt over de transitie in de centrumwijken.

Jonathan Reitsma

Jonathan neemt op speciale uitnodiging van de Pletterij deel aan deze avond. Hij is een onafhankelijk en veelgevraagd energieconsultant die nauw betrokken is bij energietransities in andere gemeentes.

Frank van Alphen

Frank werkt bij de Stedin en is, met Jonathan, betrokken bij een energie transitie project in Zuid-Holland

Ook zullen er twee korte filmpjes getoond worden die laten zien hoe de transitie in andere steden in de praktijk al is dan wel wordt gerealiseerd en wat de ervaringen van bewoners zijn.

Na inleidingen en filmpjes zal er uitgebreid gelegenheid zijn voor vragen en discussie.

Gespreksleider: Erwino Ouwerkerk

Datum: 12 november, aanvang 20.00 uur

Locatie: Pletterij, Lange Herenvest 122

Reserveren: www.pletterij.nl

De Participatieraad reikt dit jaar weer de Participatieprijs uit! Deze prijs wordt uitgereikt aan een Haarlems (burger) initiatief dat mensen of groepen aan elkaar verbindt en zo bijdraagt aan een sterker en socialer Haarlem.

Het meest aansprekende project krijgt de kans zich verder te ontwikkelen met een geldprijs van € 1500!

Een initiatief kan zich opgeven wanneer:

• Het georganiseerd wordt door Haarlemse burgers (het initiatief mag ondersteund worden door een organisatie).

• Het een sociaal-verbindend karakter heeft met een sterker en socialer Haarlem tot gevolg.

Kent u een leuk project dat voldoet aan bovenstaande voorwaarden? Meldt deze dan aan vóór 15 november aan door een e-mail te sturen naar Participatieraad@haarlem.nl. Vermeld in de aanmelding een korte omschrijving van het initiatief en een motivatie waarom het volgens u de Participatieprijs 2019 verdient!

Vanuit de aanmeldingen zullen drie initiatieven genomineerd worden, welke hun idee mogen komen presenteren tijdens de uitreiking op 28 november. De jury, bestaande uit de voorzitter en twee leden van de Participatieraad en de prijswinner van de vorige keer, zullen uit de genomineerden een winnaar kiezen.

De uitreiking zal plaatsvinden op donderdag 28 november van 16.00-18.00 bij restaurant SMAAK, Oudeweg 91-95 (Waarderpolder).