JAARVERGADERING WIJKRAAD GOED BEZOCHT

Ruim 60 betrokken wijkbewoners waren aanwezig op de jaarvergadering van de Wijkraad Binnenstad.
Burgemeester Jos Wienen en wijkwethouder Eva de Raadt waren uitgenodigd om met de bewoners in gesprek te gaan over het thema ‘Binnenstad levendig en leefbaar’.
De burgemeester sprak over de heetste hangijzers, terrassen en nachtcultuur, waarna hij in gesprek ging met bewoners. 

Terrassen
De burgemeester heeft toegegeven dat na de Corona-tijd de terrassen uitgebreid zijn. Ook heeft men ingezien dat de oorspronkelijke regels moeilijk handhaafbaar waren.
Samen met Horeca Haarlem, de wijkraad en het Platform Toegankelijkheid is er gesproken over nieuwe regels.
Op 28 maart 2023 heeft het College de nieuwe regels vastgesteld.

– Als er een terras op het voetpad is geplaatst moet er altijd 0,90 meter vrij zijn voor voetgangers.
– Als er geen trottoir aanwezig is zal er 3,5 meter vrijgehouden moeten worden voor het verkeer en de hulpdiensten.
Dit betekent dat iedereen iets heeft ingeleverd. De burgemeester heeft de bewoners toegezegd dat de regels gehandhaafd zullen worden. De Grote Markt, Botermarkt en Oude Groenmarkt worden nog apart bekeken.

Nachtcultuur: Verruiming zonder Overlast.
De burgemeester begrijpt dat nachtcultuur overlast kan veroorzaken. Men wil samen met de bewoners en ondernemers onderzoeken hoe de overlast zoveel mogelijk te beperken. Men begrijpt tevens dat de ondernemers mee willen denken.
Het motto is ‘verruiming zonder overlast’.
De gemeente wenst een levendige uitgaanscultuur en ook maatregelen om de overlast te beperken. Het is een complex spanningsveld dat uitdagend is en tot een goed resultaat moet leiden.

Tenslotte riep de burgemeester de bewoners en wijkraad op om ook in de gemeenteraad en commissies (meer) van zich te laten horen.

Het standpunt van de wijkraad over deze en andere onderwerpen is te vinden in het jaarverslag 2022. Het volledige verslag van de jaarvergadering staat binnenkort op onze website www.wijkraadbinnenstadhaarlem.nl.

De speerpunten van de wijkraad voor 2023 zijn:
Terrassen
Verkeer en mobiliteit
Overgang van wijkraad naar wijkplatform
Nachtcultuur
Herinrichting Stationsplein
Evenementenbeleid

Wijkraad Binnenstad Haarlem

www.wijkraadbinnenstadhaarlem.nl
mail: info@wijkraadbinnenstadhaarlem.nl
U kunt de wijkraad ook vinden op
Facebook en Twitter

De Melkbrug is van monumentale waarde. Om er voor te zorgen dat deze brug ook in de toekomst bereikbaar en veilig blijft, is groot onderhoud en modernisering noodzakelijk.
Op maandag 27 maart 2023 start aannemer Griekspoor met vervolgwerkzaamheden aan de Melkbrug. De Melkbrug is tijdens de werkzaamheden gesloten voor al het verkeer, dus zowel het landverkeer als ook het waterverkeer.

Zie hieronder de gehele brief van de gemeente.

Bewonersbrief Melkbrug

Hierbij nodig ik u uit voor de jaarvergadering van de Wijkraad Binnenstad Haarlem op 29 maart 2023 om 20:00 uur.

De jaarvergadering vindt plaats in Wijkcentrum Binnensteeds, Nieuwe Groenmarkt 20 te Haarlem.

Wilt u erbij zijn? Graag aanmelden op info@wijkraadbinnenstadhaarlem.nl

Agenda Jaarvergadering
1. Opening door de Voorzitter
2. Mededelingen
3. Ter informatie verantwoording uitgaven 2022 door de Penningmeester
4. Toelichting Jaarverslag 2022 door de Voorzitter
5. Herbenoemingen
Tinka Nas is herbenoembaar. De voorzitter stelt voor om Tinka Nas te herbenoemen.
Martin Favie, Tineke Snel, Cees Rol en Wijnand Schinkelhoek stellen zich niet herkiesbaar.

6. Afscheid wijkraadsleden

Martin Favié
Tineke Snel
Cees Rol
Wijnand Schinkelshoek

7. Stemming nieuwe wijkraadsleden

Nieuwe wijkraadsleden stellen zich voor en lichten hun motivaties toe.

– Cees de Bruin kandidaat voor Luchtkwaliteit en Nachtcultuur
– Marijke Overdijk kandidaat voor Herontwikkeling Stationsgebied en Evenementen
– Eric Siereveld kandidaat voor Social Media en Website
– Marjan Zoon kandidaat voor Secretaris en Transformatie Wijkraad naar Wijkplatform

Alle openstaande posities van De Wijkraad Binnenstad zijn met bovenstaande kandidaten ingevuld.
U kunt zich als tegenkandidaat aanmelden. U kunt uw gemotiveerde aanmelding tot 22 maart 2023 23:59 uur richten aan info@wijkraadbinnenstadhaarlem.nl

8. Speerpunten 2023. Voorzitter licht de speerpunten toe.
– Uitbreiding Terrassen
– Verkeer en mobiliteit
– Transitie van Wijkraad naar Wijkplatform
– Nachtcultuur
– Herinrichting Stationsplein
– Evenementenbeleid

9. Rondvraag
10. Afsluiting Jaarvergadering

Pauze

Thema: Binnenstad levendig en leefbaar

Gast : Wijkwethouder Eva de Raadt.
We gaan met Wijkwethouder Eva de Raadt in gesprek over de balans tussen levendigheid en de leefbaarheid voor de bewoners in de Binnenstad.

Om 21:30 uur sluiten we de discussie af en is er gelegenheid om na te praten met een drankje en hapje.

Ik hoop u op 29 maart a.s. te treffen.

Ria Tel
Voorzitter Wijkraad Binnenstad