Op 21 december 2023 heeft de gemeenteraad van Haarlem besloten om alle wijkraden op te heffen.
Volgens de coalitie hebben veel Haarlemmers ideeën voor hun buurt of wijk en zijn er mensen actief op allerlei manieren. Dat kan zijn in een wijkraad, maar vaker op een andere manier. De gemeente wil al deze Haarlemmers ondersteunen en meer met elkaar in contact brengen. Een wijkplatform maakt dit mogelijk. Met het raadsbesluit komen in 2024 wijkplatforms in de plaats van wijkraden.

Een wijkplatform is een netwerk van mensen die zich voor hun buurt of wijk willen inzetten. Samen met ondernemers en maatschappelijke organisaties die al actief zijn in de wijk en de wijk kennen. Wijkplatforms bepalen zelf voor welke thema’s en onderwerpen zij zich inzetten en hoe zij zich organiseren. Dat hangt af van wat er in de wijk speelt en wat belangrijk wordt gevonden. Wijkraden hadden als kerntaak het behartigen van de belangen van de bewoners van hun wijk. Het wijkplatform is breder.

De wijkraad Binnenstad gaat zich omvormen tot een wijkplatform. Er zal een kernteam gevormd worden die de verbinding zal leggen naar alle actieve bewoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers. Tevens zal het kernteam meedenken over de manier van participeren.

De wijkraad Binnenstad wil iedereen bedanken die zich de afgelopen 30 jaar heeft ingezet in de wijkraad. Het eerste halfjaar van 2024 is een overgangsperiode. Tot 1 juli werkt de wijkraad nog zoals voorheen en vanaf 1 juli zal het wijkplatform actief zijn.

De huidige coalitie heeft besloten om de wijkraden op te heffen en deze om te vormen tot een wijkplatform.
De wijkraad Binnenstad heeft ervoor gekozen om zich te transformeren naar een wijkplatform.
Het wijkplatform Leefbare Binnenstad zal gaan bestaan uit een vast kernteam van bewoners die willen samenwerken met de huidige actieve bewoners en zullen opzoek gaan naar mensen die zich willen inzetten voor een leefbare straat of buurt.
We willen samenwerken met lokale bedrijven en organisaties die de buurt kennen.
Samen zullen we onze speerpunten bepalen waarbij werkgroepen met de speerpunten aan de slag gaan.
Er is een verschil tussen het hele wijkplatform en het kernteam van het wijkplatform. Het kernteam is het hart van de communicatie tussen bewoners en organisaties in de buurt. Dat kernteam praat en schrijft over de ontwikkelingen die de wijk aangaat. De gebiedsverbinder van de gemeente is het eerste aanspreekpunt voor het gehele wijkplatform.
Als de gemeenteraad akkoord gaat met het nieuwe beleid, gaat de wijkraad Binnenstad vanaf 1 januari 2024 zich omvormen tot wijkplatform.
De huidige wijkraad zal tot 1 juli 2024 in zijn huidige vorm blijven bestaan.

Op 29 augustus zal het college besluiten om het beleidskader voor de nieuw te vormen wijkplatforms voor inspraak aan de Haarlemmers voor te leggen. Het beleidskader dient ter vervanging van de verordening op de wijkraden.
De gemeente wil met wijkplatforms stimuleren dat actieve bewoners en andere partijen die zich inzetten voor de leefbaarheid van de wijk meer met elkaar in verbinding komen en ondersteund worden.
Wijkraad Binnenstad wil zich doorontwikkelen tot wijkplatform zodat de opgebouwde kennis en kunde, netwerken en communicatiekanalen behouden blijven voor het wijkplatform.

Het college stuurt haar besluit naar de commissie bestuur van 21 september. Zij zullen daar over debatteren. De zienswijze vanuit de commissie bestuur wordt meegenomen in de inspraak reactie.

Inspraakperiode is van 4 september tot 16 oktober.
Op 21 november zal het college n.a.v. de inspraak definitief een besluit nemen en zal dit voorleggen aan de Gemeenteraad.
Op 21 december zal de gemeenteraad definitief een besluit nemen.

www.wijkraadbinnenstadhaarlem.nl
info@wijkraadbinnenstadhaarlem.nl