Verkeer en mobiliteit

De zeer dicht bebouwde Binnenstad, met helaas weinig groen, laat niet veel openbare ruimte over voor alle gebruikers: auto’s, vrachtverkeer, scooters, (elektrische) fietsen, bakfietsen en -vooral ook- voetgangers. Bewoners van de Binnenstad voelen zich vaak niet veilig en kunnen ook niet goed uit de voeten op de trottoirs. Terrassen beletten vaak een goede doorgang. Ook de vele willekeurig geparkeerde fietsen vormen een hindernis. Er is vaak geen goede doorgang voor rolstoelen en kinderwagens. Veiligheid staat voorop.

De Wijkraad bepleit daarom dat de belangen van de bewoners meer ter harte worden genomen. We zijn voorstander van maximaal 30 km per uur voor al het gemotoriseerde verkeer. In samenwerking met Platform “Bus-kruit” bepleiten wij ook dat bussen over de doorgaande wegen zich aan deze maximale snelheid moeten houden. Zie: https://www.bus-kruithaarlem.nl
Daarbij moet de gemeente meer oor hebben voor de overlast voor bewoners als gevolg van trillingen door de bussen in de Stationsbuurt. Er moeten ook meer fietsenstallingen in de stad komen.

Bedrijven in de Binnenstad moeten natuurlijk bevoorraad kunnen worden. Wij bepleiten dat op termijn deze stedelijke distributie meer met kleine elektrische voertuigen plaats vindt. Wij steunen de initiatieven om de grote concentratie van bussen naar het Stationsplein te decentraliseren, dus met een overstap van de grote regionale bussen buiten de Binnenstad naar kleinere bussen.

De kern van de zaak is: meer veiligheid, minder overlast.

Handige links:
https://www.wijkraadbinnenstadhaarlem.nl/2023/02/24/binnenstad-haarlem-naar-30-km-uur/
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/u-11.pdf

Berichten

Jaarlijks vindt tussen 16 en 22 september de Europese mobiliteitsweek plaats De Haarlemse politiek vindt dit een belangrijk issue en heeft in december 2019 hierover een motie ingediend. Op 17 september heeft de Begijnebuurt aan deze motie gehoor gegeven. Men heeft geprobeerd om het Begijnhof autovrij te krijgen. Dat is niet helemaal gelukt. De gemeente […]

Bewoners van de Lange Herenstraat zagen met lede ogen aan hoe er regelmatig veel te hard werd gereden in hun straat. Dit leverde soms gevaarlijke situaties op. Er is een enquête uitgezet onder buurtbewoners waar enorm veel respons op kwam. Met ondersteuning van de wijkraad is er een groep bewoners gevormd die het probleem bij […]

Het is landelijk beleid dat de maximum snelheid in de bebouwde kom in heel Nederland van 50 naar 30 km/uur gaat. Daartoe is al in 2020 een motie in de Tweede Kamer met ruime meerderheid van stemmen aangenomen. Enige uitzonderingen op zogenaamde GOW-wegen (Gebieds-Ontsluitende-Wegen) zullen wel blijven bestaan. Op deze doorgaande wegen blijft 50 km/uur […]