Algemeen

Haarlem wil een aantrekkelijke, gezonde en goed bereikbare stad zijn. Tegelijkertijd groeit Haarlem ook. Het bereikbaar houden van de groeiende stad vormt een grote uitdaging, waarop oude oplossingen als het verbreden of toevoegen van wegen en parkeerplaatsen geen afdoende antwoord meer bieden. Het vraagt wel om een transitie, waarbij voorrang wordt gegeven aan schone manieren van vervoer, die zo min mogelijk ruimte innemen: de mobiliteitstransitie. In het mobiliteitsbeleid worden zeven stappen uitgewerkt die nodig zijn om de mobiliteitstransitie vorm te geven. Stappen, die met elkaar samenhangen en alle zeven nodig zijn: 

1. Haarlem groeit met behoud van ruimte; 

2. Vervoerwijze afhankelijk van het schaalniveau van de reis; 

3. Fiets en voetganger krijgen prioriteit; 

4. Een duidelijke wegenstructuur gebaseerd op 30km/ uur; 

5. Evenwichtige verdeling van HOV routes: bereikbaarheid verbeteren, impact spreiden; 

6. Bundelen autoverkeer op hoofdroutes; 

7. Haarlem zet in op duurzame gedragsverandering. 

Als de stappen gezet zijn, zal het merendeel van de korte afstanden binnen Haarlem per fiets of te voet afgelegd worden en zal meer dan de helft van de verplaatsingen vanuit of naar Haarlem toe met het OV of de fiets plaatsvinden. 

Het concept mobiliteitsbeleid kunt u hier downloaden. Reageren kan tot 23 april.

Eind vorig jaar is er een aantal bijeenkomsten geweest waar wij als gemeente in gesprek gingen met jullie, inwoners van Haarlem, in het kader van de Omgevingsvisie. Er is veel informatie opgehaald, en we hebben samen besproken welke onderdelen van de perspectieven Spoor en Spaarne jullie het meest aanspraken. Dit hebben we verwerkt tot één nieuw verhaal. Graag gaan wij daarover verder met jullie in gesprek op dinsdag 16 februari, in de middag van 15.30 tot 17.00 uur of in de avond van 19.00 tot 20.30 uur.

Evenals de vorige keren is het onze intentie een zo interactief mogelijke sessie te organiseren. Een samenvatting van deze ‘Eerste Schets’ ontvang je voorafgaand aan de bijeenkomst, evenals de inloginstructies (link en wachtwoord) voor de Zoomsessie.

Bij het opstellen van de eerste schets hebben we gebruik gemaakt van jullie inbreng in de vorige bijeenkomsten. Mede met behulp van deze inbreng hebben we richting gegeven aan de visie. Deze eerste schets is een volgende stap in het proces om tot een ontwerp Omgevingsvisie te komen. Graag presenteren wij de belangrijkste punten uit deze eerste schets. We horen graag of jullie je herkennen in de uitgangspunten en bespreken een aantal dilemma’s waarin we keuzes moeten gaan maken. De uitkomsten van de gesprekken nemen we mee bij het verder afmaken van de ontwerp Omgevingsvisie. De planning is om dit ontwerp eind maart/begin april af te ronden, waarna de ontwerp Omgevingsvisie ter visie gelegd zal worden.

We hopen dat je bij deze bijeenkomst aanwezig wilt zijn! Als je wilt deelnemen, meld je dan door een mail te sturen met daarin je naam en achternaam, de buurt waarin je woont (optioneel), en of je aanwezig bent tijdens de middag of de avondsessie naar: omgevingswet@haarlem.nl

In 2020 heeft Haarlem te maken gehad met een forse toename in het aantal diefstallen van brom- en snorfietsen. Ten opzichte van 2019 is er met meer dan 300 diefstallen een toename van ruim 60%. Wat opvalt, is dat verreweg de meeste van deze voertuigen worden weggehaald uit de binnenstad en bij het NS-station. Als politie gaan wij samen met andere partners hier de aankomende tijd extra aandacht aan geven. Dit zal zowel opvallend als onopvallend zijn. 

Na de diefstal worden deze brom- en snorfietsen vaak ‘koud’ gezet. Dit betekent dat de dief het voertuig ergens achteraf in de buurt een tijdje neerzet om te kijken of iemand hem terug haalt. Dan weet de dief dat er GPS in het voertuig zit. 

Als politie willen wij ook graag uw medewerking vragen. Bent u buiten en ziet u ergens achteraf, in een steegje of een andere onlogische plek een brom- of snorfiets staan zonder kettingslot, brengt u deze dan onder de aandacht van de politie. Het is wel belangrijk dat deze er langer dan een dag staat en op een onlogische plek. 

De melding kunt u doen via 0900-8844 of het contactformulier in deze link:

Bij een verdachte situatie bij het vermoeden van diefstal heterdaad kunt u ook 112 bellen. 

We hopen op deze manier het terugvindpercentage te verhogen en wellicht kunnen we een slachtoffer blij maken met het terugbrengen van zijn of haar voertuig 

De nieuwsbrief februari 2021 van Spaarnelanden  met o.a. nieuws over de sneeuwval, gladheidbestrijding en de afvalinzameling leest u hier.

Platform Bus-kruit en de wijkraden Binnenstad en Vijfhoek, Raaks en Doelen hebben het College van B&W verzocht tot instelling van een 30km-zone en herinrichting van de Gedempte Oude Gracht.

Door vermindering van het aantal bussen, het tegengaan van doorgaand autoverkeer, versmalling van het wegvak en busbanen, duidelijker en grotere oversteekplaatsen en meer groen, ontstaat er een groter en aantrekkelijker voetgangersgebied. Hiermee wordt tevens de aansluiting tussen het noordelijk en zuidelijk deel van de binnenstad en het kernwinkelgebied sterk verbeterd.

Voorts willen het Platform en de wijkraden dat 30km ook wordt ingevoerd op alle gebiedsontsluitingswegen in het centraal stedelijk gebied (zoals Rustenburgerlaan, Houtplein/Tempelierstraat, Wagenweg, Wilhelminastraat, Kinderhuisvest, Nassaulaan, Parklaan e.d.). Lees hier het hele pamflet.

Het decembernieuws van Spaarnelanden met o.a. nieuws over de Haarlemse kerstbomeninzameling en informatie over feestdagenafval kunt u hier lezen.

Platform Bus-kruit zet zich samen met bewoners, ondernemers en wijkraden in voor een leefbaar en bereikbaar Haarlem. Deze zienswijze betreft een gezamenlijk zienswijze op de Integrale Visie Stationsgebied Haarlem 2020-2040. Een gebied met een veelheid aan knelpunten op het snijvlak van leefbaarheid en mobiliteit, maar ook met een enorme potentie.

Evenals ook in uw Integrale Visie gedaan is, hebben wij geen keuze gemaakt voor een van de ontwerpvarianten. Wij denken dat het daar te vroeg voor is. Graag geven wij in deze zienswijze onze reactie op de geconstateerde knelpunten, mogelijke oplossingsrichtingen, en vooral leidende principes die o.i. het afwegingskader van belangen en ontwikkelingsopties zouden moeten bepalen.

De hele reactie kunt u hier lezen

Met 10.000 nieuwe woningen in de stad wordt het drukker in Haarlem. Een grote uitdaging is de toename van het verkeer: hoe gaan al deze mensen zich verplaatsen? De gemeente Haarlem en de provincie Noord-Holland willen ervoor zorgen dat het stationsgebied een goed functionerend knooppunt voor het openbaar vervoer blijft. En natuurlijk een fijne plek met een aantrekkelijke entree naar onze binnenstad. Daarom hebben de gemeente Haarlem en de provincie Noord-Holland een conceptvisie opgesteld voor het stationsgebied. Deze helpt ons om ideeën te vormen over oplossingen en voorwaarden voor de toekomstige ontwikkelingen.

Reageren op de conceptvisie

Vanaf 26 oktober kunt u de conceptvisie op deze pagina inzien. Dan start ook de officiële inspraakperiode. U kunt tussen 26 oktober en 7 december een zienswijze achterlaten, via deze pagina of met de post. Vanwege de coronamaatregelen kan een fysieke presentatie helaas niet doorgaan. Wilt u toch iets vragen over de visie of over hoe het nu verder gaat? Dan kunt u een mail sturen naar stationsgebied@haarlem.nl.

Na het sluiten van de inspraakperiode worden de zienswijzen verwerkt. De verwachting is dat de visie in maart 2021 definitief kan worden vastgesteld. Bekijk de planning.

Wat is een gebiedsvisie?

Een gebiedsvisie bepaalt de lange termijn koers voor integrale gebiedsontwikkeling. In deze visie voor het stationsgebied staat welke verkeers- en ontwikkelambities de gemeente en provincie nastreven. Bovendien staat in de visie hoe de gemeente en provincie ervoor gaan zorgen dat dit een gebied wordt waar de Haarlemmer trots op is. Integraal betekent dat over alle relevante onderwerpen wordt nagedacht.

De visie gaat over mobiliteit, gebouwen, openbare ruimte, duurzaamheid en voorzieningen. De provincie en gemeente maken een visie waar op hoofdlijnen wordt aangegeven hoe de ruimte kan worden ingericht om aan de provinciale en gemeentelijke ambities te kunnen voldoen. In de visie komt ook te staan hoe dit stapsgewijs bereikt kan worden. Na afloop van de inspraakperiode worden de reacties verwerkt in het definitieve voorstel aan de raad. Na het vaststellen van de definitieve visie door de raad volgt een meer gedetailleerd stedenbouwkundig plan.

Dit doen we samen

Verschillende deskundigen hielpen ons bij het maken van de conceptvisie. Ook partijen als de NS, ProRail, de Vervoerregio Amsterdam en Connexxion zijn betrokken. Er is ook een klankbordgroep van Haarlemmers die met ons heeft meegedacht. Bovendien zijn wij benieuwd naar uw zienswijze.

Kun je in Haarlem en in uw buurt veilig en ontspannen wandelen? Zijn er obstakels, bijvoorbeeld in de vorm van druk autoverkeer, fietsers, moeilijke oversteekplaatsen en ontoegankelijke Spaarne-oevers?

Debatcentrum De Pletterij organiseert op 28 oktober een debat over wandelen en flaneren in een ontspannen Haarlem. U bent van harte welkom om dit debat bij te wonen.

Tijdens de bijeenkomst in De Pletterij vragen wij ons af of we iets van de rust en ontspanning uit de lockdown-tijd kunnen behouden, nu iedereen weer terug wil naar de oude hectiek.

We praten met organisatoren van wandelingen in Haarlem, met de bedenkers van het Spaarneplan (de oevers van het Spaarne toegankelijk maken om te flaneren) en met raadslid Bas van Leeuwen van D66.

TV Noord-Holland maakt als inleiding een korte filmimpressie.

Haarlem ontspannen flaneerstad, is het derde debat in de serie over ‘De ontspannen stad’. Het debat is op woensdag 28 oktober (20.00-21.00 uur) Het wordt ook gestreamd via YouTube, Facebook en TV-Noord Holland.

In verband met de Coronamaatregelen en daardoor het beperkte aantal plaatsen, moet u zich vooraf aanmelden bij de Pletterij 023-542 3540, info@pletterij.nl Zie ook: www.pletterij.nl

Met vriendelijke groet,

Ludo Korteman (redactie Pletterij)

Bezoekadres
Pletterij, Debat en Cultuur
Lange Herenvest 122
2011 BX Haarlem

Bewoners in het centrum zijn geïnformeerd over de plannen en over afvalscheiding aan de bron. Vanwege de Coronamaatregelen konden uitsluitend telefonisch/via de mail vragen worden gesteld. Gezien reacties van centrumbewoners naar wijkraden, hebben wij besloten middels een enquête naar je mening te vragen.

In Haarlem wordt al veel afval gescheiden ingezameld. Papier, karton en glas worden gescheiden ingezameld van restafval. Groente-, fruit, tuinafval en etensresten (GFT) worden in grote delen van de stad al gescheiden opgehaald. Niettemin produceren Haarlemmers nog altijd veel restafval. Van dit restafval bestaat ca. 30% uit Groente-, fruit, tuinafval en etensresten (GFT). Dat is zonde, want GFT-afval is zeer geschikt voor hergebruik. Ook verdwijnt veel plastic, blik en drinkpakken (PBD) bij het restafval.

Daarom zijn door de gemeente voor het centrum besluiten genomen voor extra GFT en PBD-bakken. Hiermee verbetert de mogelijkheid om afval aan de bron te scheiden. Ondertussen denkt de gemeente ook na (voor 2022 en later) over nascheiden (helemaal geen extra bakken nodig) en extra betalen voor restafval. Ook willen de wijkraden van de grote zware voertuigen af. Dit vinden wij niet terug in de besluiten.

Enkele wijkraadsleden uit het Centrum hebben een enquête opgesteld en zeer benieuwd en geïnteresseerd naar je reactie. De enquête kan tot 17 oktober worden ingevuld.