Algemeen

De nieuwsbrief februari 2021 van Spaarnelanden  met o.a. nieuws over de sneeuwval, gladheidbestrijding en de afvalinzameling leest u hier.

Platform Bus-kruit en de wijkraden Binnenstad en Vijfhoek, Raaks en Doelen hebben het College van B&W verzocht tot instelling van een 30km-zone en herinrichting van de Gedempte Oude Gracht.

Door vermindering van het aantal bussen, het tegengaan van doorgaand autoverkeer, versmalling van het wegvak en busbanen, duidelijker en grotere oversteekplaatsen en meer groen, ontstaat er een groter en aantrekkelijker voetgangersgebied. Hiermee wordt tevens de aansluiting tussen het noordelijk en zuidelijk deel van de binnenstad en het kernwinkelgebied sterk verbeterd.

Voorts willen het Platform en de wijkraden dat 30km ook wordt ingevoerd op alle gebiedsontsluitingswegen in het centraal stedelijk gebied (zoals Rustenburgerlaan, Houtplein/Tempelierstraat, Wagenweg, Wilhelminastraat, Kinderhuisvest, Nassaulaan, Parklaan e.d.). Lees hier het hele pamflet.

Het decembernieuws van Spaarnelanden met o.a. nieuws over de Haarlemse kerstbomeninzameling en informatie over feestdagenafval kunt u hier lezen.

Platform Bus-kruit zet zich samen met bewoners, ondernemers en wijkraden in voor een leefbaar en bereikbaar Haarlem. Deze zienswijze betreft een gezamenlijk zienswijze op de Integrale Visie Stationsgebied Haarlem 2020-2040. Een gebied met een veelheid aan knelpunten op het snijvlak van leefbaarheid en mobiliteit, maar ook met een enorme potentie.

Evenals ook in uw Integrale Visie gedaan is, hebben wij geen keuze gemaakt voor een van de ontwerpvarianten. Wij denken dat het daar te vroeg voor is. Graag geven wij in deze zienswijze onze reactie op de geconstateerde knelpunten, mogelijke oplossingsrichtingen, en vooral leidende principes die o.i. het afwegingskader van belangen en ontwikkelingsopties zouden moeten bepalen.

De hele reactie kunt u hier lezen

Met 10.000 nieuwe woningen in de stad wordt het drukker in Haarlem. Een grote uitdaging is de toename van het verkeer: hoe gaan al deze mensen zich verplaatsen? De gemeente Haarlem en de provincie Noord-Holland willen ervoor zorgen dat het stationsgebied een goed functionerend knooppunt voor het openbaar vervoer blijft. En natuurlijk een fijne plek met een aantrekkelijke entree naar onze binnenstad. Daarom hebben de gemeente Haarlem en de provincie Noord-Holland een conceptvisie opgesteld voor het stationsgebied. Deze helpt ons om ideeën te vormen over oplossingen en voorwaarden voor de toekomstige ontwikkelingen.

Reageren op de conceptvisie

Vanaf 26 oktober kunt u de conceptvisie op deze pagina inzien. Dan start ook de officiële inspraakperiode. U kunt tussen 26 oktober en 7 december een zienswijze achterlaten, via deze pagina of met de post. Vanwege de coronamaatregelen kan een fysieke presentatie helaas niet doorgaan. Wilt u toch iets vragen over de visie of over hoe het nu verder gaat? Dan kunt u een mail sturen naar stationsgebied@haarlem.nl.

Na het sluiten van de inspraakperiode worden de zienswijzen verwerkt. De verwachting is dat de visie in maart 2021 definitief kan worden vastgesteld. Bekijk de planning.

Wat is een gebiedsvisie?

Een gebiedsvisie bepaalt de lange termijn koers voor integrale gebiedsontwikkeling. In deze visie voor het stationsgebied staat welke verkeers- en ontwikkelambities de gemeente en provincie nastreven. Bovendien staat in de visie hoe de gemeente en provincie ervoor gaan zorgen dat dit een gebied wordt waar de Haarlemmer trots op is. Integraal betekent dat over alle relevante onderwerpen wordt nagedacht.

De visie gaat over mobiliteit, gebouwen, openbare ruimte, duurzaamheid en voorzieningen. De provincie en gemeente maken een visie waar op hoofdlijnen wordt aangegeven hoe de ruimte kan worden ingericht om aan de provinciale en gemeentelijke ambities te kunnen voldoen. In de visie komt ook te staan hoe dit stapsgewijs bereikt kan worden. Na afloop van de inspraakperiode worden de reacties verwerkt in het definitieve voorstel aan de raad. Na het vaststellen van de definitieve visie door de raad volgt een meer gedetailleerd stedenbouwkundig plan.

Dit doen we samen

Verschillende deskundigen hielpen ons bij het maken van de conceptvisie. Ook partijen als de NS, ProRail, de Vervoerregio Amsterdam en Connexxion zijn betrokken. Er is ook een klankbordgroep van Haarlemmers die met ons heeft meegedacht. Bovendien zijn wij benieuwd naar uw zienswijze.

Kun je in Haarlem en in uw buurt veilig en ontspannen wandelen? Zijn er obstakels, bijvoorbeeld in de vorm van druk autoverkeer, fietsers, moeilijke oversteekplaatsen en ontoegankelijke Spaarne-oevers?

Debatcentrum De Pletterij organiseert op 28 oktober een debat over wandelen en flaneren in een ontspannen Haarlem. U bent van harte welkom om dit debat bij te wonen.

Tijdens de bijeenkomst in De Pletterij vragen wij ons af of we iets van de rust en ontspanning uit de lockdown-tijd kunnen behouden, nu iedereen weer terug wil naar de oude hectiek.

We praten met organisatoren van wandelingen in Haarlem, met de bedenkers van het Spaarneplan (de oevers van het Spaarne toegankelijk maken om te flaneren) en met raadslid Bas van Leeuwen van D66.

TV Noord-Holland maakt als inleiding een korte filmimpressie.

Haarlem ontspannen flaneerstad, is het derde debat in de serie over ‘De ontspannen stad’. Het debat is op woensdag 28 oktober (20.00-21.00 uur) Het wordt ook gestreamd via YouTube, Facebook en TV-Noord Holland.

In verband met de Coronamaatregelen en daardoor het beperkte aantal plaatsen, moet u zich vooraf aanmelden bij de Pletterij 023-542 3540, info@pletterij.nl Zie ook: www.pletterij.nl

Met vriendelijke groet,

Ludo Korteman (redactie Pletterij)

Bezoekadres
Pletterij, Debat en Cultuur
Lange Herenvest 122
2011 BX Haarlem

Bewoners in het centrum zijn geïnformeerd over de plannen en over afvalscheiding aan de bron. Vanwege de Coronamaatregelen konden uitsluitend telefonisch/via de mail vragen worden gesteld. Gezien reacties van centrumbewoners naar wijkraden, hebben wij besloten middels een enquête naar je mening te vragen.

In Haarlem wordt al veel afval gescheiden ingezameld. Papier, karton en glas worden gescheiden ingezameld van restafval. Groente-, fruit, tuinafval en etensresten (GFT) worden in grote delen van de stad al gescheiden opgehaald. Niettemin produceren Haarlemmers nog altijd veel restafval. Van dit restafval bestaat ca. 30% uit Groente-, fruit, tuinafval en etensresten (GFT). Dat is zonde, want GFT-afval is zeer geschikt voor hergebruik. Ook verdwijnt veel plastic, blik en drinkpakken (PBD) bij het restafval.

Daarom zijn door de gemeente voor het centrum besluiten genomen voor extra GFT en PBD-bakken. Hiermee verbetert de mogelijkheid om afval aan de bron te scheiden. Ondertussen denkt de gemeente ook na (voor 2022 en later) over nascheiden (helemaal geen extra bakken nodig) en extra betalen voor restafval. Ook willen de wijkraden van de grote zware voertuigen af. Dit vinden wij niet terug in de besluiten.

Enkele wijkraadsleden uit het Centrum hebben een enquête opgesteld en zeer benieuwd en geïnteresseerd naar je reactie. De enquête kan tot 17 oktober worden ingevuld.

De Moving Academy for Performing Arts (MAPA) brengt mime, muziek & beeldend theater in het voormalige V&D-gebouw van Haarlem, de iconische creatie van architect Jan Kuijt (1884-1944). In ‘MAPA Morphosis’ maakt MAPA rondom het thema ‘Toenadering en Afstoting’ een middag- en avondprogramma met wisselende korte doorlopende performances vanuit de bewegingstheater-achtergrond. Het wordt MAPA’s bijdrage aan het Haarlemse theaterseizoen waarbij een aantal uitgestelde premières in aangepaste vorm wordt gepresenteerd door 22 professionele podiumkunstenaars, die de afgelopen 5 jaar het post-graduate curriculum van MAPA doorlopen hebben.

Het monumentale V&D gebouw in het centrum van Haarlem is voor de MAPA kunstenaars een metafoor voor de coronacrisis. Groots, leeg en afwachtend. MAPA Morphosis is een initiatief van beeldend kunstenaar Machteld Aardse en ‘Musicality of Movement’ expert Virág Dezső, artistiek leider van MAPA.

Onder gastheerschap van mime en objecttheater-regisseurs Michael Helmerhorst en Ide van Heiningen, en de technische regie van Jeroen Kriek en Rudi van Hest beleven de kunstenaars en het publiek de lege ruimte, de bemande ruimte en de weer ontvolkte ruimte. Alles op gepaste afstand. ‘De bezoekers in en rond het iconische gebouw ondergaan de schoonheid van het cultureel erfgoed, maar voelen ook de botsing met de humane principes van de samenleving, de worsteling om niet te mogen toenaderen en de zindering van het verboden avontuur’. Via een ‘Performing Arts veiling na afloop kan het publiek ter plekke een favoriete voorstelling inkopen voor de toekomst en een reflectie delen over de invulling van het gebouw voor de toekomst.

Adres: voormalig V&D gebouw, Grote Houtstraat 70 Haarlem (3de verdieping), ingang Gierstraat / Botermarkt

Data voorstellingen:

Zat  19 sep 17-19u officiële opening

Zon 20 sep 15-16u

Din  22 sep 20-21u

Wo  23 sep 20-21u

Vrij  25 sep 20-21u

Zat  26 sep 17-18u

Zon 27 sep 15-16u

Din  29 sep 20-21u

Wo  30 sep 20-21u

Don   1 okt 20-21u afsluiting

Belangstellenden kunnen reserveren via de online ticketshop https://mapa.stager.nl/web/tickets

Prijs: 15 euro  (+ 1euro servicekosten)
ivm RIVM-maatregelen en daardoor beperkte plek verzoeken we tijdig te reserveren en vooraf te betalen. Info: www.machteldaardse@gmail.com / info@mapa.nl

Meedoen in de samenleving

Samenleven is samen doen, samen wonen en samen ontspannen. Meedoen in de samenleving kan een opstap zijn naar (vrijwilligers)werk. Dit kan op allerlei manieren. In je buurt, in een vereniging of bij een organisatie. Meedoen biedt veel voordelen. Voor jezelf en voor de samenleving. Denk eens aan andere mensen leren kennen, nieuwe ideeën kunnen ontwikkelen en nieuwe energie krijgen.

Er is in de regio Zuid-Kennemerland veel aanbod van activiteiten. Dit laten we zien op de Participatiemarkt. Zowel aan de inwoners van deze regio als aan elkaar als organisaties. Organisaties laten zien wat zij te bieden hebben op het vlak van:

  • Activiteiten in de wijken
  • Dagbesteding
  • Vrijwilligerswerk
  • Opleiding & cursussen
  • Werkstages
  • Werk

Voor wie is de Participatiemarkt?

Woon je in de gemeenten Haarlem, Zandvoort, Heemstede of Bloemendaal? Ben je nog niet met pensioen en wil je (weer) aan de slag? Kom dan naar deze digitale markt.

5-jarig bestaan

De Participatiemarkt is vier keer live in Bibliotheek Haarlem-Schalkwijk georganiseerd. In de afgelopen jaren is de markt gegroeid in zowel deelnemende organisaties alsmede ook het aantal bezoekers. Dit lustrumjaar moeten we het anders aanpakken door het Coronavirus. De Corona crisis maakt dat de 2020-editie niet op 8 april 2020 en ook niet op 16 september fysiek-live kan plaatsvinden. Daarom is voor de digitaal-live versie besloten. Dat biedt als voordeel dat de Participatiemarkt ook na de opening op 16 september digitaal kan doorlopen.

Website digitale Participatiemarkt

De website hebben we opgebouwd rondom 4 thema’s:

  • Ik zoek (vrijwilligers)werk
  • Ik zoek een activiteit
  • Ik zoek hulp
  • Ik wil leren

De organisaties worden verdeeld in een thema. Wij zorgen ervoor dat de website van de betreffende organisatie onder een thema wordt gepresenteerd. Het streven is dat organisaties ook een videopitch maken: Wie zijn we en wat doen we? Doel hiervan is om mogelijke drempels die er wellicht zijn om contact op te nemen, weg te nemen. Zo willen we een levendige sociale kaart van deze regio opbouwen die voor iedereen toegankelijk is! Als individuele bezoeker van deze website of als organisatie die de website kan gebruiken als instrument bij hun begeleiding van klanten / cliënten.

Geen computer in je bezit? De bibliotheek Zuid-Kennemerland helpt je graag!

Organisaties kunnen zich aanmelden via de website: www.participatiemarkthaarlem.nl

Pasmatch houdt de regie en het onderhoud van deze website.

Initiatief

De Participatiemarkt is een initiatief van Pasmatch Personeelsdiensten, de Bibliotheek Zuid-Kennemerland, gemeente Zandvoortgemeente Haarlemgemeente Heemstede en gemeente Bloemendaal.

 

Haarlemmers kunnen nu online checken of de restafvalcontainer in hun wijk vol zit of tijdelijk buiten gebruik is. Ook is te zien op welke dagen papier-, glas- textiel-, plastic, blik- en drinkpakkencontainers geleegd worden.

Bijdrage aan schonere stad

Het initiatief werd op 27 augustus gelanceerd door wethouder Openbare Ruimte Merijn Snoek en Haarlemmer Peter Boesveld. ‘Fijn dat inwoners nu zelf meteen kunnen zien hoe vol een container is en wanneer deze geleegd gaat worden. Dit gaat hopelijk zorgen voor minder afval naast de container en een schonere en prettigere leefomgeving.’ aldus Merijn Snoek.

Met dit initiatief van Spaarnelanden kan iedereen deze informatie makkelijk inzien voor hun wijk. De kaart met containers is te vinden op www.spaarnelanden.nl/check-je-container