Parkeren

Parkeren 2.0
Een nieuwe bezoekersregeling, straatvergunning inruilen voor plek in de parkeergarage, binnenstadbewoners kunnen kiezen voor een flexibele straat- garagevergunning en parkeerduur-beperking; dit is een kleine greep uit de belangrijke aanpassingen in de parkeermaatregelen naar aanleiding van de inspraakreacties uit de stad.

In Haarlem groeit het aantal inwoners en bezoekers. Meer mensen betekenen ook meer auto’s. Om de lusten en lasten van parkeren zo eerlijk mogelijk te verdelen en de ruimte in de stad optimaal te benutten is de gemeente gekomen met een parkeerplan. Nu ligt er een tweede versie van het parkeerplan waarin er goed geluisterd is naar de vele inspraakreacties.

Eurobundel
Het plan was eerst om de bezoekersregeling voor wijken rond het centrum (zone C) te beperken tot 400 uur. Veel mensen lieten weten dat dit voor hen niet genoeg is. Daarom is deze maatregel aangepast. In het nieuwe voorstel kan iedereen voor 25 euro een basisbundel kopen. Wanneer er bezoek langs komt, wordt er geld van deze bundel afgeschreven.
Overdag is het tarief 12 cent per uur. ’s Avonds en in het weekend gaat het om 25 cent. Tussen 23.00 en 9.00 uur en op zondagochtend is parkeren gratis. De afschrijving gaat per 15 minuten. Als er overdag iemand 1,5 uur op bezoek komt, gaat er bijvoorbeeld 18 cent van het tegoed af. Wie niet genoeg heeft aan één bundel van 25 euro, kan er maximaal 4 per jaar bijkopen. Dat is genoeg voor meer dan 1000 uur bezoek per jaar.
Ook bewoners van het centrum krijgen één eurobundel van 25 euro. Die is alleen in te zetten op zondag en op maandag tot en met vrijdag tot 17.00 uur.

Bewoners naar garage
Voor bewoners was het altijd goedkoper om met hun parkeervergunning op straat te parkeren dan in de garages. Veel mensen vonden dit jammer, omdat het op straat soms erg druk is, terwijl er in de garages nog plek genoeg is. In het nieuwe voorstel krijgen alle inwoners van de wijken rond de binnenstad (zone C) de optie hun straatvergunning in te ruilen voor een parkeerplek in de Dreef- of Cronjégarage. Ze hoeven daar niet extra voor te betalen.
Voor bewoners van het centrum komt er een pilot waarbij zij voor 50 euro extra hun straatvergunning kunnen uitbreiden. Ze mogen dan tijdens daluren ook gratis parkeren in de parkeergarages in de binnenstad. Dat geldt alleen niet voor De Appelaar, omdat dit de drukste garage is.

Parkeerduurbeperking
Het college stelde in de eerste versie van het plan voor om in zone C betaald parkeren in te voeren met overdag een tarief van 3,25 euro en ’s avonds 6,50 euro. Dat laatste tarief was expres heel hoog, omdat er ’s avonds ook veel auto’s van bewoners in de wijk staan. Het was dus bedoeld om betaald parkeren in de avonduren juist af te schrikken.
Veel ondernemers, culturele instellingen en bewoners vonden dit geen goed idee. Daarom wordt het ‘afschriktarief’ niet ingevoerd en komt het college met een nieuwe maatregel. Op plekken waar de parkeerdruk al erg hoog is, kunnen bezoekers maximaal één uur betaald parkeren. Wie langer wil parkeren, kan terecht in de parkeergarages.

De raad aan zet
Voordat het raadsvoorstel ter vaststelling wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, bespreekt de commissie Beheer de maatregelen op donderdag 24 november 2016. Bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden zijn dan in de gelegenheid om in te spreken. Het hele raadsvoorstel met alle maatregelen staat op www.haarlemparkeert.nl.

Parkeerproblemen moeten snel worden aangepakt. Drie centrumwijkraden willen parkeerreferendum tegenhouden

De gemeenteraad heeft onlangs besloten om een referendum toe te staan over het parkeerbeleid. De wijkraden Binnenstad, Heiliglanden & De Kamp en Vijfhoek, Raaks & Doelen verzetten zich hiertegen. De gemeenteraad heeft onze bezwaren echter verworpen, waardoor we ons genoodzaakt zien om een formeel bezwaarschrift in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen bij de bestuursrechter.
Breed gedragen plan
Het huidige plan voor een nieuw parkeerbeleid, waarmee de meerderheid van de gemeenteraad heeft ingestemd, is tot stand gekomen na uitgebreid overleg met allerlei direct en indirect betrokkenen, zoals wijkraden, horeca en winkeliers. Het plan heeft bovendien voor de bewoners in het centrum diverse voordelen: beter benutten van de parkeergarages, minder parkeerdruk op straat en het invoeren van een bezoekersregeling voor het centrum.
Onze bezwaren
Het raadsbesluit om nu een referendum te houden, waarbij je alleen ja of nee kan zeggen tegen het hele pakket van (19) maatregelen, kan ertoe leiden dat het hele proces opnieuw moet plaatsvinden. Een tijdrovend en kostbaar verhaal, dat waarschijnlijk niet veel anders zal opleveren dan het huidige plan, terwijl al die tijd de huidige problemen blijven bestaan. Het tijdverlies schatten wij op 1 tot 1,5 jaar en de kostenpost schatten we op € 500.000 tot € 1.500.000. Het raadsbesluit om een referendum te houden voldoet ook niet aan de Haarlemse referendumverordening. Daarin staat dat alleen een referendum mogelijk is als het onderwerp ‘de gehele stad’ en ‘alle inwoners’ raakt. Het gereguleerde parkeergebied beslaat echter slechts 35{74abea6b776d839230e7592d77da4d053a1c2329ec6380e7573a75d6a3252e3a} van de stad en de grote meerderheid van de mensen die mee kunnen stemmen in dit referendum woont helemaal niet in dit gebied. Voor deze mensen speelt alleen de tariefsverhoging, maar daar mag volgens deze verordening geen referendum over worden gehouden.
Bezwaarschrift
Om al deze redenen hebben we een bezwaarschrift ingediend tegen het raadsbesluit van 18 april om het referendum definitief toe te staan. Omdat de behandeling door de gemeente te veel tijd kan vergen (gezien de datum van het referendum op 19 juli), verzoeken we tevens om een voorlopige voorziening bij de bestuursrechter. Een kort overzicht van al onze bezwaren op een rijtje vindt u hier.

Waarom de drie centrumwijkraden het parkeerreferendum op 19 juli een slecht idee vinden:

De positieve gevolgen van het nieuwe gemeentelijke parkeerbeleid gaan van tafel:

  1. De binnenstad (zone B) krijgt eindelijk een bezoekersregeling;
  2. De parkeervergunningen in de binnenstad (zone B) en de schilwijken (C-zones) worden goedkoper;
  3. Er komen meer betaalbare parkeerplaatsen in de parkeergarages voor bewoners, waardoor de parkeerdruk op straat afneemt en de stad leefbaarder wordt.

Het referendum heeft ongewenste en verstrekkende gevolgen:

  1. De bewoners van de C-zones houden mogelijk 1,5 jaar onzekerheid welke maatregelen worden ingevoerd en wat de gevolgen daarvan zijn;
  2. Bewoners van de binnenstad (B-zone) moeten mogelijk 1,5 jaar afwachten of en wanneer de bezoekersregeling en uitbreiding van het aantal garageplaatsen er komt;
  3. De stad wordt op (hoge) kosten gejaagd, door onder meer de investeringen in tijd en mankracht van de afgelopen jaren. Inspraakrondes zijn voor niets geweest;
  4. De stad loopt inkomsten mis door vertraging bij het invoeren van de nieuwe maatregelen. Inwoners van Haarlem moeten die waarschijnlijk later weer opbrengen.

De grondslag voor het referendum klopt niet:

  1. De initiatiefnemers gaven onbetrouwbare informatie: ze wekten bijvoorbeeld de illusie dat als er geen betaald parkeren in de C zones wordt ingevoerd en de bezoekerskaarten niet worden afgeschaft, de parkeerproblemen en de schaarste aan plekken zijn opgelost;
  2. Een referendum is alleen mogelijk als het (volgens de door de gemeenteraad vastgestelde referendum verordening) gevolgen heeft voor de hele stad en alle inwoners. Daarvan is geen sprake: het referendum heeft slechts betrekking op 35{72f3435cd817bb525c6445539c82061bd58189079144183353245912e6f19043} van het grondgebied en het aantal inwoners.
  3. Ongeveer 65{72f3435cd817bb525c6445539c82061bd58189079144183353245912e6f19043} van de stemmers moet nu een oordeel geven over plannen waar ze geen gevolgen van ondervinden. Iedereen vanaf 16 jaar mag stemmen. Dus ook degenen die (nog) geen rijbewijs en geen auto hebben.

Verslag van discussiepunten en gerealiseerde wensen inzake Parkeren 2.0, naar voren gebracht door de Wijkraad Binnenstad in het kader van belangenbehartiging centrumbewoners

Graag een eerlijker regeling voor bewoners in zone B. In zone B mogen bewoners maar één parkeervergunning en in zone C twee parkeervergunningen.
Een van de consequenties van het wonen in een centrum is dat er minder parkeerplekken op straat beschikbaar zijn. Daartegenover staat de goede bereikbaarheid van openbaar vervoer. Ondanks de maatregelen die nu worden genomen om de parkeerdruk in de binnenstad te verlagen, is er geen aanleiding om dit te herzien. Dit sluit aan bij de ambitie van de gemeente om de binnenstad in de toekomst autoluw te maken.

Kunnen de parkeergarages door bewoners gebruikt worden?
Ja. Uit de bezettingscijfers blijkt dat alle garages daltijden kennen, met uitzondering van de Appelaar. Tijdens deze dalmomenten is de bezetting in de garages laag en is het mogelijk om bewoners hier te laten parkeren. De maatregelen zijn op dit onderdeel dan ook aangepast.
De Cronjé en de Dreefgarage bieden structureel ruimte voor bewoners. In de maatregelen was daarom al opgenomen om parkeerplekken in deze garages beschikbaar te stellen aan bewoners van de wijken rondom het centrum (zone C).

Het huidige parkeerbeleid gaat uit van het principe “bezoekers in de parkeergarages en bewoners parkeren op straat”. Dit is om bewoners de mogelijkheid te geven om in de buurt van hun woning te kunnen parkeren.
In de binnenstad is de parkeerdruk op straat groot. Uit de inspraakreacties is het verzoek gekomen om bewoners de mogelijkheid te bieden ook gebruik te maken van de parkeergarages in het centrum. Daarom is er nogmaals gekeken naar de bezettingscijfers van de garages. Uit deze cijfers blijkt dat de centrumgarages met name in de weekenden en tijdens evenementen goed bezet zijn door bezoekers van de binnenstad. Structureel parkeren door bewoners in de garages is niet mogelijk, omdat de bezoekers aan de stad hier al staan. Wel lijkt er ruimte te zijn om bewoners op bepaalde momenten gebruik te laten maken van een aantal parkeergarages. In de maatregelen is dan ook een pilot opgenomen, om bewoners in de binnenstad ook gebruik te laten maken van de parkeergarages in het centrum. Kort samengevat komt dit op het volgende neer:

– Elke parkeergarage kent zijn eigen dalmomenten (muv Appelaar);
– Elke parkeergarage heeft een maximaal aantal plekken dat in aanmerking komt;
– Gebruikers kunnen er voor kiezen om (tegen een extra vergoeding van € 50) de straatvergunning uit te breiden met toegang tot één parkeergarage;
– Het gebruik en de capaciteit worden na 2 jaar geëvalueerd.

Belangrijk voordeel is dat de dalmomenten van de garages grotendeels aansluiten bij de piekmomenten van de bewoners. Dus een bewoner met een uitgebreide vergunning die door de weeks ’s avonds thuis komt, kan straks kiezen tussen parkeren op straat of in de parkeergarage.

Als er in mijn buurt een regeling komt voor bewoners naar garages ben ik dan verplicht hier gebruik van te maken? Als ik hier voor kies moet ik dan mijn ‘straat-parkeervergunning’ op geven?
Nee, het staat eenieder vrij om wel of geen gebruik te maken van een regeling waarmee geparkeerd kan worden in een garage. Vanuit deze optiek is er dan ook geen verplichting om een straatvergunning op te geven.
Van bewoners uit zone B die ervoor kiezen gebruik te maken van de (nieuwe) maatregel om te parkeren in de centrumgarages wordt niet gevraagd om hun straatvergunning op te geven. Dat is omdat deze uitgebreide vergunning alleen op dalmomenten van de garages aangeboden kan worden en deze bewoners anders niet 24/7 een parkeervergunning zouden hebben.

Graag in alle garages parkeren per minuut invoeren.
Vooruitlopend op het Programma Moderniseren Parkeren heeft het afgelopen jaar een proef plaatsgevonden met “parkeren per minuut” in parkeergarage De Kamp. Na een positieve evaluatie is het “parkeren per minuut” inmiddels ingevoerd in alle Haarlemse parkeergarages (met uitzondering van de parkeergarage Schalkwijk).

Door (1000) bewoners van het kernwinkelgebied verplicht te laten parkeren in de parkeergarages los je de parkeerproblemen op, daar waar ze veroorzaakt worden. Op straat ontstaat ruimte voor de overige bewoners van het centrum en voor bezoekers van de stad. Het is dan ook mogelijk om tweede vergunningen af te geven in het centrum.
Uit de bezettingscijfers van de parkeergarages blijkt dat alle parkeergarages, met uitzondering van de Appelaar, momenten kennen met een lage bezetting. Echter, ook valt duidelijk uit de bezettingscijfers op te maken dat de bezettingsgraad op specifieke momenten, die voor elke garage overigens weer anders kunnen zijn, hoog is. Bijvoorbeeld in de weekeinden, maar ook tijdens evenementen zijn alle garages in het centrum goed bezet.
Structureel 1000 auto’s van bewoners laten parkeren in de parkeergarages, dus ook op de momenten dat deze vol staan met bezoekers van de stad, past niet.
Zolang er geen goede alternatieven voor bezoekers zijn, blijft het principe vanuit de Parkeervisie “bezoekers in de parkeergarages en bewoners op straat” leidend. Hiermee wordt voorkomen dat er een toename aan zoekverkeer in de smalle straten van de binnenstad ontstaat door bezoekers van de stad. Daarnaast is het voor een bezoeker van het centrum nog steeds financieel aantrekkelijker om te parkeren in een parkeergarage.

Er moet een eerlijkere en betere bezoekersregeling komen voor bewoners van zone B.
De ruimte om te parkeren in de historische binnenstad van Haarlem is beperkt. Ten opzichte van de wijken om het centrum heen komt er in de binnenstad veel winkelend- en uitgaanspubliek. In het verleden is er dan ook bewust voor gekozen geen bezoekersregeling in te voeren voor de bewoners van de binnenstad.
Naar aanleiding van de inspraakreacties is de bezoekersregeling in het centrum aangepast. Uit de meest recente parkeertellingen blijkt dat er op werkdagen overdag voldoende ruimte is om bezoekers van bewoners te ontvangen, zonder andere bezoekers van de stad te verdringen.
Dit betekent dat bewoners van het centrum straks een eurobundel kunnen aanschaffen van € 25. Hiermee is het mogelijk om bezoek te laten parkeren op ma t/m vrij tussen 9.00 en 17.00 of op zondag tussen 13.00 en 23.00 uur. Parkeren op straat is op zondagochtend tot 13.00 uur en op alle dagen na 23.00 uur gratis.

Duurzame (b.v. elektrisch) auto’s krijgen al genoeg voordelen. Een goedkoper vergunningstarief is niet nodig.
Naar aanleiding van de inspraakreacties is deze maatregel komen te vervallen.

Zet in op een goede en beveiligde P +R, in combinatie met goed en gratis openbaar vervoer en gratis fietsenstallingen.
Met het Programma Moderniseren worden maatregelen getroffen die op korte termijn de parkeerdruk verlagen en bijdragen aan het verbeteren van de exploitatie.
De Structuurvisie Openbare Ruimte (SOR), die momenteel opgesteld wordt, richt zich meer op de lange termijn ontwikkelingen. Mobiliteit en parkeren maken hier onderdeel vanuit. Een P+R aan de buitenrand van de stad is een van ideeën in de SOR die bijdraagt aan de ambitie van een autoluwe binnenstad. Ook een goed openbaar vervoer en fietsnetwerk vindt een plek in de SOR. Op dit moment is niet in te schatten of en wat dit gaat kosten voor de gebruikers.

Graag ook in zone B belanghebbende parkeren invoeren, zodat alleen bewoners gebruik kunnen maken van de parkeerplaatsen op straat.
Het huidige parkeerbeleid gaat uit van het principe “bezoekers naar de parkeergarages, bewoners op straat”. Door de straattarieven verder te verhogen, de garagetarieven gelijk te houden en parkeren per minuut in de garages in te voeren, worden bezoekers van de stad verleidt om in de garages te parkeren.
Alhoewel de maatregelen met betrekking tot het moderniseren van parkeren niet voorzien in het invoeren van alleen belanghebbendengebied in zone B, worden er wel maatregelen genomen die het gebruik van de parkeergarages stimuleren. Op de langere termijn is de verwachting dat bezoekers van de stad niet meer op straat in het centrum parkeren.

Graag in zone B ook het hoge avondtarief invoeren wanneer u dat in zone C invoert.
Naar aanleiding van de inspraak is besloten het tarief van € 6,50 in de avonduren en weekeinden in zone C niet in te voeren. Dit hoge avondtarief zal dan ook niet in zone B worden ingevoerd.

Het nieuwe parkeerbeleid houdt geen rekening met doelgroepen in de lagere inkomens.
Een belangrijk uitgangspunt voor de gemeente is dat er per woonadres in ieder geval één vergunning betaalbaar moet zijn. Met de verlaging van het tarief voor de 1e vergunning wordt deze ook voor de lagere inkomens beter bereikbaar. Naar aanleiding van de inspraakreacties is besloten om de eerste vergunning niet met € 10 maar met € 20 te verlagen. Hierdoor wordt het parkeren van een auto ook voor de doelgroepen met een lager inkomen nog beter bereikbaar dan in eerste instantie al werd voorgesteld.
Door het verhogen van het tarief voor de 2e vergunning wordt het bezit van de tweede auto ontmoedigd met de bedoeling de parkeerdruk en parkeeroverlast te verlagen. Een van de uitgangspunten van het moderniseren van parkeren is een eerlijke verdeling van de lusten en lasten. De gemeente vindt het aanvaardbaar dat zij die meer gebruik maken van de beschikbare openbare ruimte daar ook meer voor betalen dan zij die hier minder gebruik van maken, ongeacht de financiële draagkracht van de autobezitter.