Nieuws

Bewoners van de Lange Herenstraat zagen met lede ogen aan hoe er regelmatig veel te hard werd gereden in hun straat. Dit leverde soms gevaarlijke situaties op.
Er is een enquête uitgezet onder buurtbewoners waar enorm veel respons op kwam. Met ondersteuning van de wijkraad is er een groep bewoners gevormd die het probleem bij de gemeente heeft aangekaart. En met resultaat!
Er zijn twee verkeer remmende drempels geplaatst.

Aan het begin van de straat, vlak na de inrit van de parkeergarage, zijn twee plantenbakken geplaatst. De positionering wordt nog wat aangepast, maar het begin is er.

Inmiddels zijn de eerst plantjes gepoot, staan er mooie boompjes in, en is er bloemenzaad uitgestrooid.
De gemeente zal nog een aanduiding ’30 km’ op het wegdek laten aanbrengen.
Stappen op weg naar een veilige straat!

Wij nodigen u uit voor de vergadering van de Wijkraad Binnenstad Haarlem op woensdag 3 mei 2023 in wijkcentrum Binnensteeds, Nieuwe Groenmarkt 20.
De vergadering begint om 20.00 uur.
Hier vindt vindt u de agenda met bijlage. De notulen van de vorige vergaderingen kunt u op onze website inzien.
We vinden het prettig als u zich aanmeldt via info@wijkraadbinnenstadhaarlem.nl. U kunt tevens aangeven welk onderwerp u ter tafel wilt brengen.

Op 1 juni 2023 start de proef met vrije openingstijden voor horeca in Haarlem. Voor bewoners van Haarlem die meer willen weten over deze proef organiseert de Gemeente Haarlem een webinar op woensdag 12 april om 19:00 uur. Tijdens dit webinar geeft de Gemeente informatie over de proef en kunnen er via de chat vragen worden gesteld. Wethouder Diana van Loenen en Burgemeester Wienen schuiven ook aan. Dit webinar wordt op 12 april om 19.00 uur live uitgezonden en is op elke smartphone, tablet of computer te volgen via: meo.webinargeek.com/webinar-proef-vrije-openingstijden-voor-horeca-in-haarlem-1/join/smqdybya
Het is ook mogelijk om dit webinar op een later moment terug te kijken. Dit webinar wordt achteraf gepubliceerd op haarlem.nl/proef-vrije-openingstijden-horeca.
Sprekers webinar:
• Burgemeester Jos Wienen
• Wethouder Diana van Loenen
• Projectmedewerker proef vrije openingstijden, gemeente Haarlem
• Annemarie Wagelaar, senior onderzoeker van de gemeente Haarlem
• Eefje Majoor, Nachtwacht Haarlem
• Merlijn Poolman, Nachtburgemeester Groningen
Laat je stem horen en doe mee!
(Aanmelden is niet nodig)

JAARVERGADERING WIJKRAAD GOED BEZOCHT

Ruim 60 betrokken wijkbewoners waren aanwezig op de jaarvergadering van de Wijkraad Binnenstad.
Burgemeester Jos Wienen en wijkwethouder Eva de Raadt waren uitgenodigd om met de bewoners in gesprek te gaan over het thema ‘Binnenstad levendig en leefbaar’.
De burgemeester sprak over de heetste hangijzers, terrassen en nachtcultuur, waarna hij in gesprek ging met bewoners. 

Terrassen
De burgemeester heeft toegegeven dat na de Corona-tijd de terrassen uitgebreid zijn. Ook heeft men ingezien dat de oorspronkelijke regels moeilijk handhaafbaar waren.
Samen met Horeca Haarlem, de wijkraad en het Platform Toegankelijkheid is er gesproken over nieuwe regels.
Op 28 maart 2023 heeft het College de nieuwe regels vastgesteld.

– Als er een terras op het voetpad is geplaatst moet er altijd 0,90 meter vrij zijn voor voetgangers.
– Als er geen trottoir aanwezig is zal er 3,5 meter vrijgehouden moeten worden voor het verkeer en de hulpdiensten.
Dit betekent dat iedereen iets heeft ingeleverd. De burgemeester heeft de bewoners toegezegd dat de regels gehandhaafd zullen worden. De Grote Markt, Botermarkt en Oude Groenmarkt worden nog apart bekeken.

Nachtcultuur: Verruiming zonder Overlast.
De burgemeester begrijpt dat nachtcultuur overlast kan veroorzaken. Men wil samen met de bewoners en ondernemers onderzoeken hoe de overlast zoveel mogelijk te beperken. Men begrijpt tevens dat de ondernemers mee willen denken.
Het motto is ‘verruiming zonder overlast’.
De gemeente wenst een levendige uitgaanscultuur en ook maatregelen om de overlast te beperken. Het is een complex spanningsveld dat uitdagend is en tot een goed resultaat moet leiden.

Tenslotte riep de burgemeester de bewoners en wijkraad op om ook in de gemeenteraad en commissies (meer) van zich te laten horen.

Het standpunt van de wijkraad over deze en andere onderwerpen is te vinden in het jaarverslag 2022. Het volledige verslag van de jaarvergadering staat binnenkort op onze website www.wijkraadbinnenstadhaarlem.nl.

De speerpunten van de wijkraad voor 2023 zijn:
Terrassen
Verkeer en mobiliteit
Overgang van wijkraad naar wijkplatform
Nachtcultuur
Herinrichting Stationsplein
Evenementenbeleid

Wijkraad Binnenstad Haarlem

www.wijkraadbinnenstadhaarlem.nl
mail: info@wijkraadbinnenstadhaarlem.nl
U kunt de wijkraad ook vinden op
Facebook en Twitter

De Melkbrug is van monumentale waarde. Om er voor te zorgen dat deze brug ook in de toekomst bereikbaar en veilig blijft, is groot onderhoud en modernisering noodzakelijk.
Op maandag 27 maart 2023 start aannemer Griekspoor met vervolgwerkzaamheden aan de Melkbrug. De Melkbrug is tijdens de werkzaamheden gesloten voor al het verkeer, dus zowel het landverkeer als ook het waterverkeer.

Zie hieronder de gehele brief van de gemeente.

Bewonersbrief Melkbrug

Hierbij nodig ik u uit voor de jaarvergadering van de Wijkraad Binnenstad Haarlem op 29 maart 2023 om 20:00 uur.

De jaarvergadering vindt plaats in Wijkcentrum Binnensteeds, Nieuwe Groenmarkt 20 te Haarlem.

Wilt u erbij zijn? Graag aanmelden op info@wijkraadbinnenstadhaarlem.nl

Agenda Jaarvergadering
1. Opening door de Voorzitter
2. Mededelingen
3. Ter informatie verantwoording uitgaven 2022 door de Penningmeester
4. Toelichting Jaarverslag 2022 door de Voorzitter
5. Herbenoemingen
Tinka Nas is herbenoembaar. De voorzitter stelt voor om Tinka Nas te herbenoemen.
Martin Favie, Tineke Snel, Cees Rol en Wijnand Schinkelhoek stellen zich niet herkiesbaar.

6. Afscheid wijkraadsleden

Martin Favié
Tineke Snel
Cees Rol
Wijnand Schinkelshoek

7. Stemming nieuwe wijkraadsleden

Nieuwe wijkraadsleden stellen zich voor en lichten hun motivaties toe.

– Cees de Bruin kandidaat voor Luchtkwaliteit en Nachtcultuur
– Marijke Overdijk kandidaat voor Herontwikkeling Stationsgebied en Evenementen
– Eric Siereveld kandidaat voor Social Media en Website
– Marjan Zoon kandidaat voor Secretaris en Transformatie Wijkraad naar Wijkplatform

Alle openstaande posities van De Wijkraad Binnenstad zijn met bovenstaande kandidaten ingevuld.
U kunt zich als tegenkandidaat aanmelden. U kunt uw gemotiveerde aanmelding tot 22 maart 2023 23:59 uur richten aan info@wijkraadbinnenstadhaarlem.nl

8. Speerpunten 2023. Voorzitter licht de speerpunten toe.
– Uitbreiding Terrassen
– Verkeer en mobiliteit
– Transitie van Wijkraad naar Wijkplatform
– Nachtcultuur
– Herinrichting Stationsplein
– Evenementenbeleid

9. Rondvraag
10. Afsluiting Jaarvergadering

Pauze

Thema: Binnenstad levendig en leefbaar

Gast : Wijkwethouder Eva de Raadt.
We gaan met Wijkwethouder Eva de Raadt in gesprek over de balans tussen levendigheid en de leefbaarheid voor de bewoners in de Binnenstad.

Om 21:30 uur sluiten we de discussie af en is er gelegenheid om na te praten met een drankje en hapje.

Ik hoop u op 29 maart a.s. te treffen.

Ria Tel
Voorzitter Wijkraad Binnenstad

Het is landelijk beleid dat de maximum snelheid in de bebouwde kom in heel Nederland van 50 naar 30 km/uur gaat. Daartoe is al in 2020 een motie in de Tweede Kamer met ruime meerderheid van stemmen aangenomen. Enige uitzonderingen op zogenaamde GOW-wegen (Gebieds-Ontsluitende-Wegen) zullen wel blijven bestaan. Op deze doorgaande wegen blijft 50 km/uur de maximum snelheid “als de verkeersveiligheid niet in het geding is”.
Vele gemeenten zijn hier al voortvarend mee aan de slag gegaan. Haarlem heeft in januari 2023 een “Plan van Aanpak 30 km/uur” gepubliceerd. De norm is dat 30 km/uur standaard wordt in alle woongebieden op de zogenaamde ETW-wegen (Erf-Toegangs-Wegen). Dit betekent dat –op termijn– alle wegen in de Binnenstad 30 km/uur worden behalve die tot de Hoofdontsluitingsstructuur behoren: Wilhelminastraat, Kinderhuisvest en Parklaan (tot de Jansweg). Buiten de Binnenstad zijn dat bijvoorbeeld ook Staten- en Prinsenbolwerk, De Dreef, Verspronckweg, Rijksstraatweg, Schoterweg.

In februari 2023 wordt in een aantal straten in de Binnenstad 30 km/uur ingevoerd:
– Gonnetstraat, Ripperdastraat, Ripperdapark, Ripperdasteeg, Phoenixstraat, Claes van Ruyvenstraat en
– Kraaienhorst, Magdalenahof, Magdalenastraat, Witte Herenstraat, Zijlstraat tussen Nassaulaan en Zijlvest.
In deze straten is hard rijden sowieso nauwelijks mogelijk. De gemeente geeft zelf aan dat hier sprake is van “laag hangend fruit”.

Er komt nu een nieuwe categorie GOW-30-wegen. Voor de binnenstad zijn die:
– Gedempte Oude Gracht – Verwulft – Nassaulaan – Nassauplein – Zijhuizen,
– Donkere Spaarne – Koudenhorn – Hooimarkt – Friese Varkensmarkt.
In deze categorie is het de bedoeling om op termijn na herinrichting van het straatbeeld 30 km/uur in te voeren. Althans: de gemeente wil onderzoeken in hoeverre hier 30 km/uur ingevoerd kan worden. Het traject Koudenhorn – Donkere Spaarne is het enige deel van de Spaarne-oever dat nog niet aangepast is in het kader van de Spaarneboulevard, om een wandelboulevard langs de Spaarne-oever van Zuid naar Noord te creëren (waarbij het dan ook mogelijk wordt voor slechtzienden, en met kinderwagens en rollators daar te lopen).

Voor de bewoners van Kinderhuisvest en de Parklaan (tot de Jansweg) is het geen goed nieuws dat deze wegen kennelijk tot de Hoofdontsluitingsstructuur behoren, waar 50 km/uur nog steeds toegestaan blijft. De Wijkraad bepleit dat op dit korte traject door de oude stad het verkeer zich ook aan 30 km/uur zou moeten houden, dus dat deze wegen ook de status van GOW-30 krijgen.

Zie voor de precieze locatie van al deze wegen en straten:
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/u-11.pdf

In Juli 2022 heeft een aantal bewoners van het centrum de gemeente middels een “Brandbrief aan de gemeente” op de hoogte gesteld van de ernstige, door nachthoreca veroorzaakte, overlast in hun wijk. Een onderwerp dat, in het licht van de “pilot vrije openingstijden horeca Haarlem”, actueler is dan ooit. Na het uitblijven van een formele reactie van de kant van de gemeente besloten de initiatiefnemers van bovengenoemde brandbrief om, onder de ondertekenaars ervan, een enquête te verspreiden, met als doel meer duidelijkheid te krijgen over de aard én omvang van de overlast. De resultaten van de enquête treft u hier aan.

Voor vragen en reacties: eenwijk4iedereen@gmail.com

Wij nodigen u uit voor de vergadering van de Wijkraad Binnenstad Haarlem op woensdag 22 februari 2023 in wijkcentrum Binnensteeds, Nieuwe Groenmarkt 20.
De vergadering begint om 20.00 uur.
Hier vindt vindt u de agenda en de notulen van de vorige vergadering notulen wijkraad 25 januari 2023
We vinden het prettig als u zich aanmeldt via info@wijkraadbinnenstadhaarlem.nl, zodat we genoeg stoelen en koffie kunnen klaarzetten.

Meer of minder terrassen in de binnenstad? De horeca wil er liefst nog meer en nog groter. Maar bewoners willen graag normaal over straat kunnen. En al die slordige stapels horecameubilair na sluitingstijd? Dat is geen gezicht in onze mooie historische binnenstad. Wat vindt de wijkraad binnenstad ervan? Lees hier de notitie “Openbare ruimte en terrassen” en laat ons weten wat u ervan vindt via info@wijkraadbinnenstadhaarlem.nl