Nieuws

Het huidige evenementenbeleid van Haarlem loopt af. Tijd dus voor vernieuwing. Het college van BenW heeft daarom de startnotitie Evenementenbeleid 2025-2028 vastgesteld. Hierin wordt voorgesteld om het huidige beleid te verlengen voor de jaren 2023 en 2024. In die periode wordt het evenementenbeleid en het subsidiekader voor 2025-2028 ontwikkeld. Daarin zal naast de financiering o.a. aandacht zijn voor samenwerking, duurzaamheid, inclusie, toegankelijkheid en geluidsbeleid.

Voor de tussenliggende jaren 2023 en 2024 worden subsidies geïndexeerd en incidenteel aangepast. Ook wordt nu al een eenmalige bijdrage verleend aan twee nieuwe evenementen die in Haarlem georganiseerd zullen worden: Pride en FIER Haarlem.

De startnotitie vind je op https://gemeentebestuur-haarlem.notubiz.nl/vergadering/1148954

Jaarlijks vindt tussen 16 en 22 september de Europese mobiliteitsweek plaats

De Haarlemse politiek vindt dit een belangrijk issue en heeft in december 2019 hierover een motie ingediend.

Op 17 september heeft de Begijnebuurt aan deze motie gehoor gegeven. Men heeft geprobeerd om het Begijnhof autovrij te krijgen. Dat is niet helemaal gelukt. De gemeente wilde geen verkeersbesluit nemen. En dan is het lastig om de auto’s uit je buurt te krijgen.
Toch is het Begijnhof gedeeltelijk leeg gemaakt en heeft men plek kunnen maken voor een gezellig samenzijn.

Door de gemeente waren twee afzettingen verstrekt.

De buurt werd getrakteerd op een rondleiding door de Begijnbuurt die verzorgd werd door Het Gilde. Dat werd zeer gewaardeerd.

De middag werd afgesloten op het plein voor theater De Liefde met een borrel en een barbecue.

Het was een gezellig samenzijn en een mooie afsluiting van de zomervakantie.

Het is niet vanzelfsprekend om elke dag genoeg eten te hebben en een warme maaltijd te kunnen maken. Vanuit de diaconie van de Evangelisch-Lutherse kerk is er een voedselkastje geplaatst voor de kerk aan de Witte Herenstraat. Buurtbewoners en Haarlemmers die eten of toiletartikelen over hebben kunnen die hierin plaatsen. Mensen die geld tekortkomen kunnen hier iets uitpakken.
Diaconaal werker Gerjanne de Vries: ‘Houdbaar voedsel dat in gesloten verpakking zit en toiletartikelen zoals shampoo, tandpasta en maandverband zijn van harte welkom. Heb je iets over, zet het erin. Heb je iets nodig: pak het eruit.’

De Wijkraad Binnenstad Haarlem nodigt alle bewoners van de binnenstad uit voor een thema-avond over terrassen.

Datum: woensdag 27 september 2023
Tijd: 20:00 uur
Plaats: wijkcentrum Binnensteeds, Nieuwe Groenmarkt 20

Gastsprekers:

Pieter de Vries, teammanager Handhaving, Gemeente Haarlem
Rosa Scheper, coordinator Handhaving terrassen, Gemeente Haarlem
Viktor Walman, beleidsmedewerker Veiligheid en Handhaving, Gemeente Haarlem

Wilt u erbij zijn? Graag aanmelden op info@wijkraadbinnenstadhaarlem.nl
Tijdens de avond kunnen we niet op alle individuele vragen ingaan. Dus als u nu vragen heeft, wilt u deze dan mailen naar info@wijkraadbinnenstadhaarlem.nl.
We kunnen uw vraag dan meegeven aan de gastsprekers.
 
Agenda:

1. Welkom door Ria Tel, voorzitter wijkraad binnenstad
2. Inleiding door Tinka Nas, portefeuillehouder terrassen

Zij neemt u mee over het standpunt dat de wijkraad heeft ingenomen over de huidige terrassenbeleid en legt de huidige regels uit.

3. Gastsprekers aan het woord

Hoe wordt er nu gehandhaafd op de terrasregels
Waar lopen de handhavers tegenaan
Wat is de huidige stand van zaken mbt de uitvoering van de terrasregels.

Pauze

4. Plenair gedeelte

Discussie met de bewoners over terrassen
Ria Tel leidt de discussie tussen de bewoners en de gastsprekers.

5. Samenwerking

Hoe kunnen bewoners iets melden bij de gemeente zodat de problemen adequaat opgelost kunnen worden.
Hoe werken we samen?

6. Afsluiting

Informeel samenzijn onder het genot van een drankje en een hapje.

www.wijkraadbinnenstadhaarlem.nl
info@wijkraadbinnenstadhaarlem.nl

Op 29 augustus zal het college besluiten om het beleidskader voor de nieuw te vormen wijkplatforms voor inspraak aan de Haarlemmers voor te leggen. Het beleidskader dient ter vervanging van de verordening op de wijkraden.
De gemeente wil met wijkplatforms stimuleren dat actieve bewoners en andere partijen die zich inzetten voor de leefbaarheid van de wijk meer met elkaar in verbinding komen en ondersteund worden.
Wijkraad Binnenstad wil zich doorontwikkelen tot wijkplatform zodat de opgebouwde kennis en kunde, netwerken en communicatiekanalen behouden blijven voor het wijkplatform.

Het college stuurt haar besluit naar de commissie bestuur van 21 september. Zij zullen daar over debatteren. De zienswijze vanuit de commissie bestuur wordt meegenomen in de inspraak reactie.

Inspraakperiode is van 4 september tot 16 oktober.
Op 21 november zal het college n.a.v. de inspraak definitief een besluit nemen en zal dit voorleggen aan de Gemeenteraad.
Op 21 december zal de gemeenteraad definitief een besluit nemen.

www.wijkraadbinnenstadhaarlem.nl
info@wijkraadbinnenstadhaarlem.nl

Verdwenen bankje keert na 5 maanden weer terug.

Na jaren wordt er eindelijk gehandhaafd op de (nieuwe) terrasregels. Zo zien we dat de openbare ruimte, letterlijk en figuurlijk, weer openbaar wordt. Iets waarbij de bijbehorende voorzieningen niet uit het oog mogen worden verloren.

Want ook de openbare bankjes (voor zover ze er zijn) blijken ten prooi te kunnen vallen aan de uitdijende terrassen. Zo bleek op de Grote Markt een van de vier (!) bankjes, ter hoogte van Anne & Max, te zijn verdwenen. Tegelijkertijd was het terras van deze zaak fors uitgebreid.

Een vreemde zaak.
Enerzijds omdat zowel het coalitieakkoord (van het college) als het Convenant Binnenstad (van het CMG) benoemen dat openbare zitgelegenheden dienen te worden ’toegevoegd’ cq.’uitgebreid’, dus niet verminderd. Anderzijds omdat de nieuwe terrasregels vermelden dat een terras (alleen) is toegestaan als er er rekening wordt gehouden met het aanwezige straatmeubilair, dus niet andersom.

Oplettendheid en volharding heeft, na vijf maanden correspondentie tot aan de hoogste regionen, geleid tot terugplaatsing van het bankje. Maar wel merkwaardig, het (openbare) bankje staat nu te midden van een (commercieel) terras.

Nu rest nog de vraag wat prioriteit heeft, een bankje of terras? Hopelijk duurt het niet opnieuw vijf maanden voordat een oplettende burger deze eenvoudige vraag beantwoord ziet.

www.wijkraadbinnenstadhaarlem.nl
info@wijkraadbinnenstadhaarlem.nl

Twee maanden geleden zijn er nieuwe regels van kracht geworden voor horecaterrassen. De wijkraad is er tevreden over: er komt voldoende loopruimte op de stoep en terrasmeubilair moet verwijderd zijn na sluitingstijd. Lees hier meer. De burgemeester zegde ons toe (niet voor het eerst trouwens) dat er nu echt gehandhaafd zou worden, dus we gingen hoopvol de zomer in.
Maar wat gebeurde er bij de eerste zonnestralen: overal terrassen in strijd met de nieuwe regels. En gehandhaafd wordt er niet of nauwelijks, ondanks talloze meldingen bij de gemeente. De binnenstad wordt één groot feestterrein. We hebben de burgemeester om opheldering gevraagd, tot twee keer toe, maar nog zonder resultaat.
Op 22 juni gaat de wijkraad inspreken bij de Raadscommissie Bestuur. Dit is wat we daar gaan melden. Vindt u het onderwerp belangrijk? Volg de vergadering dan hier online, neem plaats op de publieke tribune of, nog beter, spreek zelf ook in. U kunt zich hier aanmelden.

Wijkraad Binnenstad Haarlem

www.wijkraadbinnenstadhaarlem.nl
info@wijkraadbinnenstadhaarlem.nl

Op donderdag 1 juni 2023 is de “Pilot Vrije Openingstijden” gestart. Dit moet bijdragen aan een meer levendige en diverse nachtcultuur in Haarlem. Tijdens deze 1,5 jaar durende pilot (1 juni 2023 tot 1 december 2024) kunnen deelnemers zelf de openingstijden bepalen.
Zeventien Haarlemse horecaondernemers, zowel binnen als buiten het centrum, hebben zich gemeld. De meeste locaties die meedoen liggen in het centrum van Haarlem: De Flapcan, Café Stiel’s, Bugsy’s, Du Theatre, Café de Koning, Kokonoches, Bar Wigbolt, Baja Beach Bar, The Wolfhound, Van Beinum, Restaurant Toujours, Polo Bar, Coster 52° en Bobbi Bar-Dancing. Patronaat, die net buiten het centrum ligt, doet ook mee aan de proef en in Oost doen Skatepark Haarlem en Tenminste Houtbaar mee.
Tijdens de 1,5 jaar durende proef worden omwonenden, ondernemers, veiligheidsprofessionals en uitgaanspubliek betrokken bij een onderzoek. Zo denkt de Gemeente Haarlem de effecten van de verruimde openingstijden in kaart te kunnen brengen. Er wordt daarbij dan gekeken naar overlast rondom de horeca maar ook naar de bijdrage aan het Haarlemse nachtleven.
Er vinden drie metingen plaats: een 0-meting voorafgaand aan de pilot, een 1-meting halverwege de pilot, en een 2-meting aan het eind van de pilot. Omwonenden van de deelnemende horecagelegenheden worden per brief uitgenodigd om mee te doen aan een online onderzoek
Bent u woonachtig in de buurt van een van de deelnemende locaties en heeft u een brief ontvangen van de Gemeente met hierin een unieke inlogcode? Geef uw mening en vul de online vragenlijst in. Het invullen van de vragenlijst kost 5 minuten en kan t/m 6 juni.
Heeft uw geen brief ontvangen maar woont u wel in de buurt van een van de 17 locaties? Stuur dan een e-mail naar onderzoek@haarlem.nl t.a.v. Annemarie Wagelaar.

Wat gebeurt er met meldingen van burgers over de openbare ruimte? Soms iets en soms niets, dat laatste tot frustratie van de melders. Op 11 mei sprak de gemeenteraad over de meldingen in 2022 en de wijkraad heeft daar ingesproken. De tekst van onze bijdrage vindt u hier

Sinds 29 maart gelden er nieuwe terrasregels met meer ruimte voor de voetganger. Hoe kan het dan dat met de eerste voorjaarszon de straten weer vol staan? Er zou toch gehandhaafd gaan worden? Daarom hebben we de burgemeester om opheldering gevraagd in deze brief.