Artikelen door Martin Favié

Nieuwsbrief februari 2021 van Spaarnelanden

De nieuwsbrief februari 2021 van Spaarnelanden  met o.a. nieuws over de sneeuwval, gladheidbestrijding en de afvalinzameling leest u hier.

Een nieuwe Gedempte Oude Gracht 30 km

Platform Bus-kruit en de wijkraden Binnenstad en Vijfhoek, Raaks en Doelen hebben het College van B&W verzocht tot instelling van een 30km-zone en herinrichting van de Gedempte Oude Gracht. Door vermindering van het aantal bussen, het tegengaan van doorgaand autoverkeer, versmalling van het wegvak en busbanen, duidelijker en grotere oversteekplaatsen en meer groen, ontstaat er […]

Decembernieuws Spaarnelanden

Het decembernieuws van Spaarnelanden met o.a. nieuws over de Haarlemse kerstbomeninzameling en informatie over feestdagenafval kunt u hier lezen.

Zienswijze Stationsgebied Haarlem van vier wijkraden en buskruit

Platform Bus-kruit zet zich samen met bewoners, ondernemers en wijkraden in voor een leefbaar en bereikbaar Haarlem. Deze zienswijze betreft een gezamenlijk zienswijze op de Integrale Visie Stationsgebied Haarlem 2020-2040. Een gebied met een veelheid aan knelpunten op het snijvlak van leefbaarheid en mobiliteit, maar ook met een enorme potentie. Evenals ook in uw Integrale […]

Toekomstvisie stationsgebied vrijgegeven voor inspraak

Met 10.000 nieuwe woningen in de stad wordt het drukker in Haarlem. Een grote uitdaging is de toename van het verkeer: hoe gaan al deze mensen zich verplaatsen? De gemeente Haarlem en de provincie Noord-Holland willen ervoor zorgen dat het stationsgebied een goed functionerend knooppunt voor het openbaar vervoer blijft. En natuurlijk een fijne plek […]

Haarlem ontspannen flaneerstad?

Kun je in Haarlem en in uw buurt veilig en ontspannen wandelen? Zijn er obstakels, bijvoorbeeld in de vorm van druk autoverkeer, fietsers, moeilijke oversteekplaatsen en ontoegankelijke Spaarne-oevers? Debatcentrum De Pletterij organiseert op 28 oktober een debat over wandelen en flaneren in een ontspannen Haarlem. U bent van harte welkom om dit debat bij te […]

Geef je mening over afval scheiden

Bewoners in het centrum zijn geïnformeerd over de plannen en over afvalscheiding aan de bron. Vanwege de Coronamaatregelen konden uitsluitend telefonisch/via de mail vragen worden gesteld. Gezien reacties van centrumbewoners naar wijkraden, hebben wij besloten middels een enquête naar je mening te vragen.In Haarlem wordt al veel afval gescheiden ingezameld. Papier, karton en glas worden […]

MAPA MORPHOSIS, een warenhuis vol uitgesteld verlangen

De Moving Academy for Performing Arts (MAPA) brengt mime, muziek & beeldend theater in het voormalige V&D-gebouw van Haarlem, de iconische creatie van architect Jan Kuijt (1884-1944). In ‘MAPA Morphosis’ maakt MAPA rondom het thema ‘Toenadering en Afstoting’ een middag- en avondprogramma met wisselende korte doorlopende performances vanuit de bewegingstheater-achtergrond. Het wordt MAPA’s bijdrage aan […]

Participatiemarkt Zuid-Kennemerland

Meedoen in de samenleving Samenleven is samen doen, samen wonen en samen ontspannen. Meedoen in de samenleving kan een opstap zijn naar (vrijwilligers)werk. Dit kan op allerlei manieren. In je buurt, in een vereniging of bij een organisatie. Meedoen biedt veel voordelen. Voor jezelf en voor de samenleving. Denk eens aan andere mensen leren kennen, […]

Onnodig naar container lopen verleden tijd

Haarlemmers kunnen nu online checken of de restafvalcontainer in hun wijk vol zit of tijdelijk buiten gebruik is. Ook is te zien op welke dagen papier-, glas- textiel-, plastic, blik- en drinkpakkencontainers geleegd worden. Bijdrage aan schonere stad Het initiatief werd op 27 augustus gelanceerd door wethouder Openbare Ruimte Merijn Snoek en Haarlemmer Peter Boesveld. […]