Met 10.000 nieuwe woningen in de stad wordt het drukker in Haarlem. Een grote uitdaging is de toename van het verkeer: hoe gaan al deze mensen zich verplaatsen? De gemeente Haarlem en de provincie Noord-Holland willen ervoor zorgen dat het stationsgebied een goed functionerend knooppunt voor het openbaar vervoer blijft. En natuurlijk een fijne plek met een aantrekkelijke entree naar onze binnenstad. Daarom hebben de gemeente Haarlem en de provincie Noord-Holland een conceptvisie opgesteld voor het stationsgebied. Deze helpt ons om ideeën te vormen over oplossingen en voorwaarden voor de toekomstige ontwikkelingen.

Reageren op de conceptvisie

Vanaf 26 oktober kunt u de conceptvisie op deze pagina inzien. Dan start ook de officiële inspraakperiode. U kunt tussen 26 oktober en 7 december een zienswijze achterlaten, via deze pagina of met de post. Vanwege de coronamaatregelen kan een fysieke presentatie helaas niet doorgaan. Wilt u toch iets vragen over de visie of over hoe het nu verder gaat? Dan kunt u een mail sturen naar stationsgebied@haarlem.nl.

Na het sluiten van de inspraakperiode worden de zienswijzen verwerkt. De verwachting is dat de visie in maart 2021 definitief kan worden vastgesteld. Bekijk de planning.

Wat is een gebiedsvisie?

Een gebiedsvisie bepaalt de lange termijn koers voor integrale gebiedsontwikkeling. In deze visie voor het stationsgebied staat welke verkeers- en ontwikkelambities de gemeente en provincie nastreven. Bovendien staat in de visie hoe de gemeente en provincie ervoor gaan zorgen dat dit een gebied wordt waar de Haarlemmer trots op is. Integraal betekent dat over alle relevante onderwerpen wordt nagedacht.

De visie gaat over mobiliteit, gebouwen, openbare ruimte, duurzaamheid en voorzieningen. De provincie en gemeente maken een visie waar op hoofdlijnen wordt aangegeven hoe de ruimte kan worden ingericht om aan de provinciale en gemeentelijke ambities te kunnen voldoen. In de visie komt ook te staan hoe dit stapsgewijs bereikt kan worden. Na afloop van de inspraakperiode worden de reacties verwerkt in het definitieve voorstel aan de raad. Na het vaststellen van de definitieve visie door de raad volgt een meer gedetailleerd stedenbouwkundig plan.

Dit doen we samen

Verschillende deskundigen hielpen ons bij het maken van de conceptvisie. Ook partijen als de NS, ProRail, de Vervoerregio Amsterdam en Connexxion zijn betrokken. Er is ook een klankbordgroep van Haarlemmers die met ons heeft meegedacht. Bovendien zijn wij benieuwd naar uw zienswijze.

Kun je in Haarlem en in uw buurt veilig en ontspannen wandelen? Zijn er obstakels, bijvoorbeeld in de vorm van druk autoverkeer, fietsers, moeilijke oversteekplaatsen en ontoegankelijke Spaarne-oevers?

Debatcentrum De Pletterij organiseert op 28 oktober een debat over wandelen en flaneren in een ontspannen Haarlem. U bent van harte welkom om dit debat bij te wonen.

Tijdens de bijeenkomst in De Pletterij vragen wij ons af of we iets van de rust en ontspanning uit de lockdown-tijd kunnen behouden, nu iedereen weer terug wil naar de oude hectiek.

We praten met organisatoren van wandelingen in Haarlem, met de bedenkers van het Spaarneplan (de oevers van het Spaarne toegankelijk maken om te flaneren) en met raadslid Bas van Leeuwen van D66.

TV Noord-Holland maakt als inleiding een korte filmimpressie.

Haarlem ontspannen flaneerstad, is het derde debat in de serie over ‘De ontspannen stad’. Het debat is op woensdag 28 oktober (20.00-21.00 uur) Het wordt ook gestreamd via YouTube, Facebook en TV-Noord Holland.

In verband met de Coronamaatregelen en daardoor het beperkte aantal plaatsen, moet u zich vooraf aanmelden bij de Pletterij 023-542 3540, info@pletterij.nl Zie ook: www.pletterij.nl

Met vriendelijke groet,

Ludo Korteman (redactie Pletterij)

Bezoekadres
Pletterij, Debat en Cultuur
Lange Herenvest 122
2011 BX Haarlem

Bewoners in het centrum zijn geïnformeerd over de plannen en over afvalscheiding aan de bron. Vanwege de Coronamaatregelen konden uitsluitend telefonisch/via de mail vragen worden gesteld. Gezien reacties van centrumbewoners naar wijkraden, hebben wij besloten middels een enquête naar je mening te vragen.

In Haarlem wordt al veel afval gescheiden ingezameld. Papier, karton en glas worden gescheiden ingezameld van restafval. Groente-, fruit, tuinafval en etensresten (GFT) worden in grote delen van de stad al gescheiden opgehaald. Niettemin produceren Haarlemmers nog altijd veel restafval. Van dit restafval bestaat ca. 30% uit Groente-, fruit, tuinafval en etensresten (GFT). Dat is zonde, want GFT-afval is zeer geschikt voor hergebruik. Ook verdwijnt veel plastic, blik en drinkpakken (PBD) bij het restafval.

Daarom zijn door de gemeente voor het centrum besluiten genomen voor extra GFT en PBD-bakken. Hiermee verbetert de mogelijkheid om afval aan de bron te scheiden. Ondertussen denkt de gemeente ook na (voor 2022 en later) over nascheiden (helemaal geen extra bakken nodig) en extra betalen voor restafval. Ook willen de wijkraden van de grote zware voertuigen af. Dit vinden wij niet terug in de besluiten.

Enkele wijkraadsleden uit het Centrum hebben een enquête opgesteld en zeer benieuwd en geïnteresseerd naar je reactie. De enquête kan tot 17 oktober worden ingevuld.