Persbericht n.a.v. uitslag parkeerreferendum

,

PERSBERICHT

Centrumwijkraden blij met het resultaat van het parkeerreferendum

De wijkraden Binnenstad, Heiliglanden/de Kamp en Vijfhoek, Raaks & Doelen zijn blij dat het parkeerreferendum door de lage opkomst ongeldig is. Dat betekent namelijk dat de gemeente de maatregelen waarvoor brede steun bestaat, kan uitvoeren. Immers: de plannen kregen in december de instemming van 23 wijkraden, horeca, ondernemers en winkeliers in de binnenstad én de meerderheid van de gemeenteraad.

De centrumwijkraden hebben zich aanvankelijk ingespannen om het referendum tegen te houden, omdat dit volgens hen op onjuiste gronden werd gehouden. Ze maakten bezwaar bij de gemeenteraad en gingen in beroep bij de bestuursrechter. Onder meer omdat het parkeerbeleid slechts betrekking heeft op zo’n 35{72f3435cd817bb525c6445539c82061bd58189079144183353245912e6f19043} van het grondgebied en niet op de hele stad, zoals de referendumverordening vereist. Die bezwaren zijn afgewezen, maar de rechter riep de gemeenteraad wel op om de referendumverordening te verduidelijken. Wij gaan er van uit dat de gemeenteraad hier snel werk van zal maken. 

Blijf thuis-advies
Omdat de centrumwijkraden het onjuist vonden een referendum te houden, hebben ze geen ‘ja-campagne’ gevoerd, maar riepen ze wijkbewoners op om thuis te blijven. De lage opkomst is mede toe te schrijven aan de opvolging van dit stemadvies door mensen die wel de parkeerplannen steunden, maar niet wilden meewerken aan het bereiken van het vereiste opkomstpercentage.

Verkeerde informatie
De centrumwijkraden hebben er nota van genomen dat 84 procent van degenen die naar het stembureau kwamen de parkeerplannen afkeurden. Dat is een hoog percentage, maar tegelijk slechts 15 procent van de kiesgerechtigden. De wijkraden betreuren de tegenstemmen vooral, omdat ze veelal veroorzaakt zijn door verkeerde informatie. In reacties op sociale media is bijvoorbeeld te lezen dat bewoners denken dat de gemeente nu overal ‘zomaar’ betaald parkeren kan invoeren. Dat is onjuist: het kan alleen na het volgen van aparte procedures. Het referendum had daar geen betrekking op.

De raadsmeerderheid die in december jl. -als volksvertegenwoordiging- heeft ingestemd met de maatregelen, vertegenwoordigt overigens een groter aantal Haarlemmers dan degenen die nu hebben tegengestemd.

Snel uitvoeren
Wij gaan er van uit dat de gemeente nu snel werk maakt van het uitvoeren van het nieuwe parkeerbeleid, zodat de bewoners van het centrum zo snel mogelijk van de voordelen kunnen genieten. Zoals een lagere prijs voor de eerste parkeervergunning, de mogelijkheid voor centrumbewoners om hun bezoek een parkeerplaats aan te bieden, het stimuleren dat centrumbewoners hun auto in parkeergarages zetten en het verminderen van zoekverkeer. Dat komt kwaliteit van de leefbaarheid in het centrum ten goede en daar profiteert de hele stad van.

Als wijkraden zullen we het proces kritisch volgen en waar mogelijk ondersteunen.