Persbericht: Drie centrumwijkraden willen parkeerreferendum tegenhouden

,

Parkeerproblemen moeten snel worden aangepakt. Drie centrumwijkraden willen parkeerreferendum tegenhouden

De gemeenteraad heeft onlangs besloten om een referendum toe te staan over het parkeerbeleid. De wijkraden Binnenstad, Heiliglanden & De Kamp en Vijfhoek, Raaks & Doelen verzetten zich hiertegen. De gemeenteraad heeft onze bezwaren echter verworpen, waardoor we ons genoodzaakt zien om een formeel bezwaarschrift in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen bij de bestuursrechter.
Breed gedragen plan
Het huidige plan voor een nieuw parkeerbeleid, waarmee de meerderheid van de gemeenteraad heeft ingestemd, is tot stand gekomen na uitgebreid overleg met allerlei direct en indirect betrokkenen, zoals wijkraden, horeca en winkeliers. Het plan heeft bovendien voor de bewoners in het centrum diverse voordelen: beter benutten van de parkeergarages, minder parkeerdruk op straat en het invoeren van een bezoekersregeling voor het centrum.
Onze bezwaren
Het raadsbesluit om nu een referendum te houden, waarbij je alleen ja of nee kan zeggen tegen het hele pakket van (19) maatregelen, kan ertoe leiden dat het hele proces opnieuw moet plaatsvinden. Een tijdrovend en kostbaar verhaal, dat waarschijnlijk niet veel anders zal opleveren dan het huidige plan, terwijl al die tijd de huidige problemen blijven bestaan. Het tijdverlies schatten wij op 1 tot 1,5 jaar en de kostenpost schatten we op € 500.000 tot € 1.500.000. Het raadsbesluit om een referendum te houden voldoet ook niet aan de Haarlemse referendumverordening. Daarin staat dat alleen een referendum mogelijk is als het onderwerp ‘de gehele stad’ en ‘alle inwoners’ raakt. Het gereguleerde parkeergebied beslaat echter slechts 35{74abea6b776d839230e7592d77da4d053a1c2329ec6380e7573a75d6a3252e3a} van de stad en de grote meerderheid van de mensen die mee kunnen stemmen in dit referendum woont helemaal niet in dit gebied. Voor deze mensen speelt alleen de tariefsverhoging, maar daar mag volgens deze verordening geen referendum over worden gehouden.
Bezwaarschrift
Om al deze redenen hebben we een bezwaarschrift ingediend tegen het raadsbesluit van 18 april om het referendum definitief toe te staan. Omdat de behandeling door de gemeente te veel tijd kan vergen (gezien de datum van het referendum op 19 juli), verzoeken we tevens om een voorlopige voorziening bij de bestuursrechter. Een kort overzicht van al onze bezwaren op een rijtje vindt u hier.