Parkeerproblemen moeten snel worden aangepakt. Drie centrumwijkraden willen parkeerreferendum tegenhouden

De gemeenteraad heeft onlangs besloten om een referendum toe te staan over het parkeerbeleid. De wijkraden Binnenstad, Heiliglanden & De Kamp en Vijfhoek, Raaks & Doelen verzetten zich hiertegen. De gemeenteraad heeft onze bezwaren echter verworpen, waardoor we ons genoodzaakt zien om een formeel bezwaarschrift in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen bij de bestuursrechter.
Breed gedragen plan
Het huidige plan voor een nieuw parkeerbeleid, waarmee de meerderheid van de gemeenteraad heeft ingestemd, is tot stand gekomen na uitgebreid overleg met allerlei direct en indirect betrokkenen, zoals wijkraden, horeca en winkeliers. Het plan heeft bovendien voor de bewoners in het centrum diverse voordelen: beter benutten van de parkeergarages, minder parkeerdruk op straat en het invoeren van een bezoekersregeling voor het centrum.
Onze bezwaren
Het raadsbesluit om nu een referendum te houden, waarbij je alleen ja of nee kan zeggen tegen het hele pakket van (19) maatregelen, kan ertoe leiden dat het hele proces opnieuw moet plaatsvinden. Een tijdrovend en kostbaar verhaal, dat waarschijnlijk niet veel anders zal opleveren dan het huidige plan, terwijl al die tijd de huidige problemen blijven bestaan. Het tijdverlies schatten wij op 1 tot 1,5 jaar en de kostenpost schatten we op € 500.000 tot € 1.500.000. Het raadsbesluit om een referendum te houden voldoet ook niet aan de Haarlemse referendumverordening. Daarin staat dat alleen een referendum mogelijk is als het onderwerp ‘de gehele stad’ en ‘alle inwoners’ raakt. Het gereguleerde parkeergebied beslaat echter slechts 35{74abea6b776d839230e7592d77da4d053a1c2329ec6380e7573a75d6a3252e3a} van de stad en de grote meerderheid van de mensen die mee kunnen stemmen in dit referendum woont helemaal niet in dit gebied. Voor deze mensen speelt alleen de tariefsverhoging, maar daar mag volgens deze verordening geen referendum over worden gehouden.
Bezwaarschrift
Om al deze redenen hebben we een bezwaarschrift ingediend tegen het raadsbesluit van 18 april om het referendum definitief toe te staan. Omdat de behandeling door de gemeente te veel tijd kan vergen (gezien de datum van het referendum op 19 juli), verzoeken we tevens om een voorlopige voorziening bij de bestuursrechter. Een kort overzicht van al onze bezwaren op een rijtje vindt u hier.

Parkeerproblemen moeten snel worden aangepakt

De gemeenteraad heeft onlangs besloten om een referendum toe te staan over het parkeerbeleid. De wijkraden Binnenstad, Heiliglanden & De Kamp en Vijfhoek, Raaks & Doelen verzetten zich hiertegen. De gemeenteraad heeft onze bezwaren echter verworpen, waardoor we ons genoodzaakt zien om een formeel bezwaarschrift in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen bij de bestuursrechter. Lees meer

Waarom de drie centrumwijkraden het parkeerreferendum op 19 juli een slecht idee vinden:

De positieve gevolgen van het nieuwe gemeentelijke parkeerbeleid gaan van tafel:

  1. De binnenstad (zone B) krijgt eindelijk een bezoekersregeling;
  2. De parkeervergunningen in de binnenstad (zone B) en de schilwijken (C-zones) worden goedkoper;
  3. Er komen meer betaalbare parkeerplaatsen in de parkeergarages voor bewoners, waardoor de parkeerdruk op straat afneemt en de stad leefbaarder wordt.

Het referendum heeft ongewenste en verstrekkende gevolgen:

  1. De bewoners van de C-zones houden mogelijk 1,5 jaar onzekerheid welke maatregelen worden ingevoerd en wat de gevolgen daarvan zijn;
  2. Bewoners van de binnenstad (B-zone) moeten mogelijk 1,5 jaar afwachten of en wanneer de bezoekersregeling en uitbreiding van het aantal garageplaatsen er komt;
  3. De stad wordt op (hoge) kosten gejaagd, door onder meer de investeringen in tijd en mankracht van de afgelopen jaren. Inspraakrondes zijn voor niets geweest;
  4. De stad loopt inkomsten mis door vertraging bij het invoeren van de nieuwe maatregelen. Inwoners van Haarlem moeten die waarschijnlijk later weer opbrengen.

De grondslag voor het referendum klopt niet:

  1. De initiatiefnemers gaven onbetrouwbare informatie: ze wekten bijvoorbeeld de illusie dat als er geen betaald parkeren in de C zones wordt ingevoerd en de bezoekerskaarten niet worden afgeschaft, de parkeerproblemen en de schaarste aan plekken zijn opgelost;
  2. Een referendum is alleen mogelijk als het (volgens de door de gemeenteraad vastgestelde referendum verordening) gevolgen heeft voor de hele stad en alle inwoners. Daarvan is geen sprake: het referendum heeft slechts betrekking op 35{72f3435cd817bb525c6445539c82061bd58189079144183353245912e6f19043} van het grondgebied en het aantal inwoners.
  3. Ongeveer 65{72f3435cd817bb525c6445539c82061bd58189079144183353245912e6f19043} van de stemmers moet nu een oordeel geven over plannen waar ze geen gevolgen van ondervinden. Iedereen vanaf 16 jaar mag stemmen. Dus ook degenen die (nog) geen rijbewijs en geen auto hebben.